شماره ٢٧٦: ای دوست به کام دشمنم کردی

اصلاح شده در 2011/08/10 00:21 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: انوری ابیوردی, شعر کهن

ای دوست بـه کام دشمنم کردیبـردی دل و زان پـسم جـگر خـوردی
چون دست ز عشق بر سر آوردماز دســت شــدی و ســر بـــرآوردی
آن دوسـتـیی چـنان بـدان گـرمـیای دوست چنین شود بدین سردی
گـفــتــم کـه چــو روزگـار بــرگـرددتـــو نــیــز چـــو روزگـــار بـــرگـــردی
گـفـتـی نـکـنـم چـنین مـعـاذالـلـهدیدی کـه بـه عـاقـبـت چـنان کـردی
در خـورد تــو نـیـسـت انـوری آریلـیـکـن بـه ضـرورتـش تـو در خـوردی