در تعریف عمارت و مدح صاحب ناصرالدین طاهر

اصلاح شده در 2011/08/10 00:31 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: انوری ابیوردی, شعر کهن

ای بــه خـوبـی و خـرمـی چـو بـهـارگــشــتــه در دیـدهــا بــهـار نــگــار
عـرصـه صـحــن تــو بــهـشــت هـواذروه ســقــف تــو ســپــهــر عــیـار
از سـپـهـرت بـه رفـعـت آمـده نـنـگوز بـهشـتـت بـه نـزهـت آمـده عـار
گـشــتــه بــاطــل ز عـکـس دیـوارتآن دورنگـی کـه داشـت لـیل و نهار
در تــو از مـشــکـلـات مـوســیـقــیهـرچــه تــقـریـر کـرده مـوســیـقـار
کــرده زان پـــس مــکــرران صـــداتهـم بــر آن پــرده ســالــهـا تــکــرار
مـعـتــدل عـالـمـی کـه در تـو طـیـورهـمـه هـم سـاکـن انـد و هم طـیار
بـلعجـب عرصه ای که در تـو وحوشهـمـه هـم ثــابــتــنـد و هـم سـیـار
کـرگ تــو پــیـل کـشـتــه بــر تــارکبــاز تــو کـبــک خـسـتـه در مـنـقـار
شـیـر و گـاو تـو بــی نـزاع و غـضـبابـــدالــدهــر مــانــده در بـــیــکـــار
تــــیـــغ تــــرکــــان رزمـــگـــاه تــــراآســمــان کــرده ایــمــن از زنــگــار
جـــام ســـاقـــی بــــزمـــگـــاه تـــرامی پرستان نه مست و نه هشیار
مـوج در جــوی تــو فـلـک ســرعــتمــرغ بــر بــام تــو مــلــک هـنـجــار
بـا تـو رضـوان نـهـاده پـیش بـهشـتچـــنــد کــرت عـــصـــا و پـــا افــزار
عـــمـــرهــا در عـــمـــارتـــت بـــودهدهـر مــزدور و آســمــان مــعــمــار
سـحـر نـقـش تــرا نـمـوده سـجــودمـــــردم دیــــدهــــا هــــزار هــــزار
بــــزمـــگـــاه تــــرا هـــلـــال قــــدحهـمـه وقــتــی پــر آفــتــاب عــقــار
دیـــلــــم و تــــرک رزمـــگــــاه تــــراهـیـچ کــاری دگــر نـه جــز پــیـکــار
رمـح ایـن چـون شـهـاب آتـش سـوزتــیــغ آن چــون مــجــره گــوهــردار
وحـــش و طــیــر شـــکــارگــاه تـــراخــامــه بــی اضــطــراب داده قــرار
سـایه تـو چـنان کـشـیده شـدسـتکـافـتـابــش نـمـی رسـد بــه کـنـار
پــایـه تــو چــنـان رفـیـع شــدســتکــاســمــان را فــرود اوســت مـدار
آسـمـان زیـر دســت پــایـه تــسـتورنـه کـردی ســتــاره بــر تــو نـثــار
بــاغ مـیـمـونـت را نـشـسـتـه مـدامهـمـچـو مـرغـان فـرشـتـه بـر دیـوار
طـــارم قـــدر تـــو چـــو گــردون نــهچــمـن صـحـن تــو چـو ارکـان چــار
رسـتـنـیهـاش چـون نـبـات بـهشـتفـــارغ از گـــردش خـــزان و بـــهــار
سـوسـنـش هـمـچـو مـنـهـیان گـویانرگـسـش همچـو عـاشـقـان بـیدار
یـک دم از طـفـل و بـالـغـش خـالـیدایــه نـــشـــو را نـــبـــوده کـــنـــار
پــنـجــه سـرو او بــه خــنـجــر بــیـدبــی گــنـه بــر دریـده ســیـنـه نــار
ســـایــه بـــیــد او بـــه چـــهــره روزبـی سـبـب در کـشـیـده چـادر قـار
صـــدف افــکــنــده مــوج بـــرکــه اوهــمــه اطـــراف خـــویــش دریــاوار
فــضــلــه ســرخ بـــیــد او مــرجــانلؤلؤ ســــنــــگ ریـــز او شــــهـــوار
در عـــالـــیــش بـــر زبـــان صـــریـــرمــرحـــبـــا گــوی ز ایــران هــمــوار
نـــابــــســـوده در او ز پـــاس وزیـــرسـر زلـف بــنـفـشـه دسـت چــنـار
آن قـــدر قـــدرت قـــضـــا پـــیــمــانآن مــلــک ســیــرت مــلــوک آثـــار
نـاصـرالـدین کـه شـاخ نصـرت و دیننــدهــد بــی بــهــار عــدلــش بــار
طــاهـربــن مــظــفــر آنـکــه ظــفــرهــمــه بــر درگــهــش گــذارد کــار
آنــکـــه بـــفـــزود کـــلـــک را رونــقوانـکـه بــشـکـســت تــیـغ را بــازار
وانـــکـــه جـــز بـــاس او نـــدارد زردفــتـــنــهــای زمــانــه را رخـــســـار
دسـت رایش بـکـوفـت حـلقـه غـیببــرکــشــیـدنـد از درون مــســمــار
دولــتــش را چــو چــرخ اســتــیــلــاهـمـتــش را چـو بــحـر اسـتـظـهـار
بـوی بـاسـش مـشـام فـتـنه نیافـترخـت بـرداشـت رنگـش از رخـسـار
نــه مــعــالــیـش پــایـمــال قــیـاسنــه ایــادیــش زیــردســت شــمــار
کـار عـزمـش بــه سـاخــتــن آسـانغـور حــزمـش بــه یـافـتــن دشـوار
دست جودش همیشه بر سر خلقپــای خــصــمـش مـدام بــر دم مـار
کرده چـرخـش بـه سـروری تـسلیمداده دهــرش بــه بــنــدگــی اقــرار
رایـــت او بـــه جـــنـــبــــش انـــدکخــانــه پـــرداز فــتـــنــه بـــســیــار
روزگـارش بــه طـبــع گـفـتـه بــگـیـرهرچـه رایش بـه حـکـم گفـتـه بـیار
بــسـتـه بــا حـکـم از قـضـا بــیـعـتگــفــتــه بــا کــلـک او قــدر اســرار
داشـــتـــه شـــیـــر چـــرخ را دایـــمســایـه شـیـر رایـتــش بــه شـکـار
بــه بــزرگــیــش کــایـنــا مــن کــانداده یــک عــزم و یــک زبــان اقــرار
کـــرده دوش یــهـــود را تـــهـــدیـــداحـتـسـاب سـیـاسـتـش بــه غـیـار
تـا جـهـان لـاف بــنـدگـیـش زدسـتسـرو ماندسـت و سوسن از احـرار
از عــــجــــب لـــا الـــه الـــا الـــلـــهچـــون کــنــنــد آفــتـــاب را انــکــار
ای قــضــا بــر در تــو جــویــان جــاهوی قــدر بــر در تــو خــواهــان بـــار
مــســرع حــکــم تــو زمــانــه نــوردشـعـلـه بــاس تــو ســتــاره شــرار
کـــوه را بـــا طـــلـــایــه حـــلـــمــتگـشــتــه قــایـم جــهـادهـای وقــار
جـیـش عـزمـت دلـیـل بـوده بـسـیفـتــنـه را در مـضــیـقـهـا بــه عـثــار
رایـتــت آیـتـی اسـت حـق گـسـتــرقـلـمـت مـعـجـزیسـت بـاطـل خـوار
رتــبــت کــلـک دســت تــو بــفــزودتـا جـهان را مشـیر گشـت و مشـار
چـه عجـب زانکه خود مربـی نیستکــلــک را در جــهـان چــو دریـا بــار
دهـرش از انـقــیـاد گــفــتــه بــگـیـرهرچـه رایش بـه حـکـم گفـتـه بـیار
صــاحــبــانـی چــرا از آنـکــه فــلـکدارد از مــن بـــدیــن ســـخـــن آزار
انـدریـن روزهـا بــه عــادت خــویـشمـگــر انـدر مـیـان خــواب و خــمــار
بــیـتــکــی چــنـد مـی تــراشــیـدمزیـن شـتــر گـربــه شـعـر نـاهـمـوار
مـنـشــی فـکـرتــم چــو از دو طـرفگشـت معنی سـتـان و لفظ سـپـار
گـفـتـمـت صـاحـبــا فـلـک بـشـنـیـدگـفـت هـان ای ســلـیـم دل زنـهـار
ایـن نـدا هـیـچ در سـخـن مـنـشـانوین سـخـن بـیـش بـر زبـان مـگـذار
آنــکــه تــوقــیـع او کــنــد تــعــیـیـنخـسـرو و صـاحـب و سـپـهـسـالـار
وانــکــه دارنــد در مــراتـــب مــلــکبــنــدگــانــش مــلــوک را تــیــمــار
آنـکـه امـرش دهد بـه خـاک مـسـیروانـکـه نـهـیـش دهـد بــه بــاد قـرار
وانـکـه هـرگـز بـه هـیـچ وجـه نـدیـدفــلــکــش جــز بــه آب و آیـنــه یـار
وانــکــه از روی کــبــریــا دربــســتنـه بـه عـون سـپـاه و عـرض سـوار
وانــکــه جــز عــزم او نــجــنــبــانــدرایــت فــتــح را بــه گــیـر و بــه دار
تــخــت خــاقــان بــگـوشــه بــالـشتــاج قـیـصــر بــه ریـشــه دســتــار
صـاحـبـش خـوانی ای کـذی و کذیهـان گـرت مـی نـخـارد اسـتــغـفـار
ای در آن پـایـه کـز بـلـنـدی هـسـتاز ورای ولـــــایــــت گـــــفـــــتـــــار
نـیـســت از تــیـر چــرخ نــاطــق تــردسـت از نـطـق زیـد و عـمـرو بــدار
بــه خــدای ار بــدیـن مـقــام رســدهـم شـود بــی زبــانـتــر از سـوفـار
مــن دلــیـری هــمــی کــنــم ورنــهبــر بــســاط تــو از صــغــار و کـبــار
هـیـچ صـاحــب ســخــن نـیـارد کـردایـن چــنـیـن بــر سـخـنـوری اصـرار
تــــا بــــود بــــزم زهـــروی را گــــلتـــا بـــود تــیــر عــقــربـــی را خــار
فــلـک مـجــلــســت ز زهـره رخــانبــاد چــونـان کـه بــشـکـفـد گـلـزار
دور فــرمــان دهـیـت هـمــچــو ابــدپـــای بـــیــرون نــهــاده از مــقــدار
داعــــــیــــــان دوام دولــــــت تــــــوانـس و جـان بـالـعـشـی و الـابـکـار
جـاهت از حـرز و حـفـظ مسـتـغـنیجــانـت از عــمـر و مـال بــرخــوردار