در مدح ملک عضدالدین طغرل تکین

اصلاح شده در 2011/08/10 00:42 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: انوری ابیوردی, شعر کهن

ای جــهـان را ایـمــنـی از دولــت طــغــرلــتــکــیـنجــاودان مـنـصــور بــادا رایـت طــغـرل تــکـیـن
نـعــمـت انـصــاف عــالــم را ز عــدل عــام اوســتکیسـت آنکو نیسـت اندر نعـمت طـغرل تـکین
تــو و ظـلـمـت از حـضـور و غـیـبــت خـورشـیـد دانامن و تـشویش از حضور و غیبـت طغرل تکین
خــســروان دل بــرقــرار مــلــک آن گــاهـی نـهـنـدکـاوردشـان آسـمـان در بـیعـت طـغـرل تـکـین
پــهـلــوانــان دل ز جــان و جــاه آنــگــه بــرکــنـنــدکـافـکـندشـان روزگار از طـاعـت طـغـرل تـکین
اخـتـیار تـاج و تـخـتـش نیسـت ورنـه چـیسـت کـماز دگر شـاهان شـکوه و شـوکت طغرل تـکین
کــو فــریـدون گــو بــیـا نــظــاره کــن انــدر جــهـانتـا بـبـینی خـویشتـن در نسـبـت طغرل تـکین
مـلـک اگـر در دولـت ســنـجــر بــه آخــر پــیـر شـدشـد جـوان بــار دگـر در نـوبـت طـغـرل تـکـیـن
هفـت کـشـور زیر فـرمـان کـرد و هم نوبـت سـه زدصـبـر کـن تـا پـنـج گـردد نوبـت طـغـرل تـکـین
قـدرت طـغـرل تـکـیـن نـوعـی اسـت گـویـی از قـدربـر جـهان زان غـالب آمد قـدرت طـغـرل تـکـین
چــرخ را گــفــتــم دلــیـری مــی کــنـی در کــارهـاگفـت از خـود نه ولی از صـولت طـغـرل تـکین
کــهــربـــا در کــاه نــتـــوانــد تـــصـــرف کــرد نــیــزبـی اجـازت نامه ای از حـضـرت طـغـرل تـکـین
لـشـکـر طـغـرل تـکـیـن بـر هـم زنـنـدی خـاک و آبگرنه سـاکـن داردیشـان هیبـت طـغـرل تـکین
تــنـگ مـیـدان مـانـدی فـتــح و نـگـون رایـت ظــفـرگـر نـبـاشـنـدی طـفـیل نصـرت طـغـرل تـکـین
از پـــی آســـایــش خـــلــقــســت و آرام جـــهــانهرچـه هسـت از آلت و از عـدت طـغرل تـکین
ورنه آخـر ملک عـالم کیسـت بـا این طـول و عـرضتــا بــدو مـغـرور گـردد رغـبــت طـغـرل تـکـیـن
بـا خـرد گـفـتـم کـه بـیرون سـپـهر احـوال چـیسـتگفت دانی از که پـرس از همت طـغـرل تـکین
بـاز گـفـتـم عـادت طـغـرل تـکـین در ملک چـیسـتگفت انصافست و بخشش عادت طغرل تکین
رحــمـتــی دیـدی کـه جــویـای گـنـه بــاشـد مـدامرحـمت یزدان شـناس و رحـمت طـغـرل تـکین
حـاجـت از طغرل تـکین شاید که خـواهی بـهر آنکجز بـه یزدان نیست هرگز حاجت طغرل تـکین
نیست کس را بر جهان منت جز او را گرچه نیستدر عـطـا مـنـت نـهـادن سـیرت طـغـرل تـکـین
قـربــت طـغـرل تـکـیـن را نـیـکـبــخـتـی لـازمـسـتنـیـک بــخـتـا انـوری از قـربــت طـغـرل تـکـیـن
چـون خـداوندی از این خـدمت همی حـاصل شـودما و زین پـس آسـتـان و خـدمت طـغرل تـکین
بــر جــهـان چــون ســایـه ابــرســت و نـور آفـتــاببـخـشـش بـی وعده و بـی منت طغرل تـکین
چــون جــهـان از دولـت طـغـرل تــکـیـن دارد نـظـامتـا جـهان بـاقـیسـت بـادا دولت طـغـرل تـکـین
مـدت طـغـرل تــکـیـن چــنـدان کـه دوران ســپــهـروام خــواهـد روزگـار از مـدت طــغــرل تــکـیـن