طلب قبا از مخدوم کند

اصلاح شده در 2011/08/10 00:59 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: انوری ابیوردی, شعر کهن

شهاب دولت و دین ای کسی که هست مدامنـــیـــاز راز تــــو عــــیـــد و سؤال را روزه
ســــتــــاره را ز رواء تــــو کــــیـــک دریـــاچــــهزمــانـه را ز ســخــای تــو ریـگ در مــوزه
ز ســرخ رویــی تــوفــیــق تـــســت نــزد خــردسـپـید کـار و سـیه کـاسـه چـرخ پـیروزه
ز آب روی ســخــای تـــو روزکــی چــنــدســتکـه آز را بــنـبــشـتــه اسـت آب در کـوزه
ز تـسـت پــسـتـه سـربــسـتـه سـپـهـر حـرونسبـک اجـابـت و نازک شکن چو چـلقوزه
بــدان کـه مـوسـم آنـسـت مـثـل و جـنـس مـراکــه روز چــنــد بـــرآرنــد رنــگ بـــربــوزه
عــجــب مــدار کــه انــدیـشــه مــنــدیـی دارمبـه تـازه کـردن ایـن کـهـنـه هـای نـادوزه
زداه ریـزه ام آکــنـده خــانـه ایـســت چــو گــورهمه دو دست به هم برنهاده چون کوزه
اگـر کـرامـت و دلـسـوزیـی کـنـی چــه عـجــبکـه بــاد عـالـمـت از دوسـتــان دلـسـوزه