این قطعه در شکایت از ملکشاه و نظام الملک گفت و متغیر شدند و فتوحی آنرا جواب گفت

اصلاح شده در 2011/08/10 01:01 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: انوری ابیوردی, شعر کهن

کـــــار کـــــار مـــــلـــــک و دوران دوران وزیـــــرایـن ز آصـف بــدل و آن ز ســلـیـمـان ثــانـی
عــالــمــی از کــرم ایــن هــمــه در آســـایــشامــنــی از قـــلـــم آن هــمــه در آســـانــی
جــود ایـشــان رقـم رغــبــت روزی بــخــشــیعــدل ایــشــان عــلــم کــســوت آبــادانــی
تــا جــهـان بــیـعـت فـرمـان بــری ایـشـان کـردهـیـچ مـخــتــار نـزد یـک دم بــی فــرمـانـی
غـرض چــرخ کـمـالـیـســت کـه ایـشــان دارنـدچـون بـرآیـد بـرهـد زیـن هـمـه سـرگـردانـی
حــبــذا عـرصـه مـلـکـی کـه درو جــغـد هـمـیبــــی دریـــغــــا نــــبــــرد آرزوی ویـــرانــــی
مـرحـبـا بـسـطـت جـاهی کـه درو مـنقـطـع اندمـسـرع سـایـه و خـورشـیـد ز بـی پـایـانـی
نــگــذرد روزی بـــر دولــت ایــشــان بــه مــثــلکـه نـه بــر مـهـره گـردن بــودش پـیـشـانـی
در چـنـین دولـت و مـن یکـتـن قـانـع بـه کـفـافبــیـم آنـســت کــه آبــم بــبــرد بــی نـانـی
نظـم و نثـری کـه مرا هسـت در این ملک مگـیرکـه از آن روی بــه صــد عــاطــفـتــم ارزانـی
مـلــک مـصــر چــه بــایـد کــه ز اهـل کــنـعــانبـی خـبـر بـاشـد خـاصـه کـه بـود کـنـعـانـی
معتـبـر گر سـخـنسـت آنکه از آن مجـموعسـتخــازن خــاص مـلـک دارد اگــر بــســتــانـی
بـس بـخوانی نه بـر آن شکل که طوطی الحمدبـلـکـه تـفـتـیش مـعـانـی کـنـی ار بـتـوانـی
هـم تــو اقــرار کـنـی کــانـوری از روی ســخــنروح پـــاکــیــزه بـــرد از ســخــن روحـــانــی
در حـضـورسـت از این نقـش یقـین می شـودمخـاصـه بـا مـهره در شـشـدر بـی سـامـانی
گــر مــرا مــعــطــی دیـنــار ازیـن خــواهـد بــودبـــی نــیــازنــد و مــرا فــاقــه جــاویــدانــی
تــو کــه پــوشــیـده هـمـی بــیـنـی از دور مــراحــال بــیـرون و درونــم نــه هـمــانــا دانــی
طـاق بــوطـالـب نـعـمـه سـت کـه دارم ز بــرونوز درون پــیـرهـن بــلــحــســن عــمــرانــی
انوری این چه پریشانی و بی خویشتنی استهیچ دانی که سخن بر چه نسق می رانی
بـر سـر خـوان قـناعـت شـده همکـاسـه عـقـلچـند پـرسـی چـو طـفـیلـی خـبـر مـهمـانی
پـــســـر ســـهــل گــدا گــر شــنــود حـــال آردکایت کدیه چـو عبـاس خـوشک می خوانی