شماره ٣٦

اصلاح شده در 2011/08/11 18:56 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: پروین اعتصامی, شعر کهن

تــــو بــــلـــنـــد آوازه بــــودی، ای روانبـــا تــن دون یــار گــشــتــی دون شــدی
صحـبـت تـن تـا تـوانسـت از تـو کاسـتتــو چــنـان پــنـداشــتــی کـافـزون شـدی
بــسـکـه دیـگـرگـونـه گـشـت آئیـن تـندیــدی آن تــغــیـیــر و دیـگــرگــون شــدی
جـــای افـــســـون کـــردن مـــار هــویزین فسـونسـازی تـو خـود افسـون شدی
انـــدرون دل چـــو روشـــن شـــد ز تـــوشـمـع خـود بــگـرفـتــی و بــیـرون شـدی
آخــــر کــــارت بــــدزدیـــد آســــمــــانایـــن کـــلـــاغ دزد را صــــابــــون شــــدی
بـــا هــمــه کـــار آگــهــی و زیــر کـــیانــدریــن ســـوداگــری مــغــبـــون شــدی
درس آز آمــــــوخـــــــتـــــــی و ره زدیوام تـــن پـــذرفــتـــی و مــدیــون شـــدی
نـور نـور بــودی، نـار پــنـدارت بــکـشـتپیش از این چون بودی، اکنون چون شدی
گـنـج امـکـانـی و دل گـنـجــور تــســتدر تــــن ویـــرانـــه زان مـــدفـــون شـــدی
مـلـک آزادی چــه نـقــصــانـت رســانـدکـامـدی در حـصـن تــن مـسـجـون شـدی
هــر چـــه بـــود آئیــنــه روی تـــو بـــودنـقـش خــود را دیـدی و مـفــتــون شــدی
زورقــــی بــــودی بـــــدریــــای وجــــودکـــه ز طـــوفـــان قـــضــــا وارون شــــدی
ای دل خــرد، از درشــتـــیــهــای دهــربـسکه خـون خـوردی، در آخـر خون شدی
زندگـی خـواب و خـیالـی بـیش نیسـتبــی سـبــب از انـدهـش مـحــزون شـدی
کــنــده شــد بــنــیــادهــا ز امــواج تــوجــویــبـــاری بــودی و جــیــحــون شــدی
بی خریدار است اشک، ای کان چشمخـیـره زیـن گـوهـر چــرا مـشـحـون شـدی