شماره ١٨٥: نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

اصلاح شده در 2011/08/11 21:02 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: حافظ, شعر کهن

نــقــدهــا را بــود آیـا کــه عــیـاری گــیـرنــدتـا همـه صـومـعـه داران پـی کـاری گـیرنـد
مصلحت دید من آن است که یاران همه کاربـــگــذارنــد و خـــم طــره یــاری گــیــرنــد
خـوش گـرفـتـند حـریفـان سـر زلـف سـاقـیگـر فـلـکـشـان بـگـذارد کـه قـراری گـیـرنـد
قـوت بــازوی پــرهـیـز بــه خـوبــان مـفـروشکه در این خـیل حـصاری بـه سواری گیرند
یا رب این بـچـه تـرکـان چـه دلـیرند بـه خـونکـه بـه تـیر مژه هر لحـظـه شـکـاری گیرند
رقـص بـر شـعـر تـر و ناله نی خـوش بـاشـدخاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند
حـافظ ابـنای زمان را غـم مسـکینان نیسـتزین مـیان گـر بـتـوان بـه کـه کـناری گـیرند