شماره ١٣

اصلاح شده در 2011/08/16 02:03 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, فردوسی

شــبــی قـیـرگـون مـاه پــنـهـان شـدهبــه خــواب انـدرون مـرغ و دام و دده
چــنـان دیـد سـالـار پــیـران بــه خـوابکـه شـمعـی بـرافـروخـتـی ز آفـتـاب
سـیاوش بـر شـمـع تـیغـی بـه دسـتبــه آواز گـفـتـی نـشـایـد نـشـسـت
کـزیـن خــواب نـوشــیـن ســر آزاد کـنز فــرجــام گــیـتــی یـکــی یـاد کــن
کـه روز نـوآیـیـن و جــشـنـی نـوســتشـب سـور آزاده کـیـخــســروســت
سـپــهـبــد بــلـرزیـد در خــواب خــوشبـجـنـبـیـد گـلـهـشـر خـورشـید فـش
بــدو گـفــت پــیـران کــه بــرخــیـز و روخــرامـنـده پــیـش فــرنـگـیـس شــو
سـیـاووش را دیـدم اکـنـون بــه خــوابدرخـشـان تـر از بــر سـپــهـر آفـتـاب
کـه گـفـتـی مرا چـند خـسـپـی مپـایبـه جـشن جـهانجـوی کیخـسـرو آی
هـمـی رفـت گـلـشـهـر تـا پـیـش مـاهجــدا گـشـتــه بــود از بــر مـاه شـاه
بـدیـد و بـه شـادی سـبـک بـازگـشـتهـمـانـگــاه گـیـتــی پــرآواز گـشــت
بـیـامـد بـه شـادی بـه پـیـران بــگـفـتکـه اینت بـه آیین خـور و مـاه جـفـت
یـکـی انـدر آی و شــگـفـتــی بــبــیـنبـــزرگـــی و رای جـــهـــان آفـــریــن
تــو گــویــی نــشــایــد مــگــر تـــاج راو گــر جــوشــن و تـــرگ و تـــاراج را
ســپــهــبـــد بــیــامــد بــر شــهــریــاربــسـی آفـریـن کـرد و بــردش نـثــار
بـــران بــرز و بـــالــا و آن شــاخ و یــالتـو گویی بـرو بـرگـذشـتـسـت سـال
ز بـــهــر ســـیــاوش دو دیــده پـــر آبهـمـی کـرد نـفـریـن بــر افـراسـیـاب
چــنـیـن گــفــت بــا نـامــدار انـجــمـنکه گر بـگسلد زین سـخـن جـان من
نـمـانـم کـه یـازد بــدیـن شــاه چــنـگمـرا گـر سـپــارد بــه چــنـگ نـهـنـگ
بــدانـگـه کـه بـنـمـود خـورشـیـد چـهـربـه خـواب انـدر آمـد سـر تـیـره مـهـر
چــو بـــیــدار شــد پــهــلــوان ســپــاهدمــان انــدر آمــد بــه نـزدیـک شــاه
هـمـی مـانـد تــا جـای پــردخـت شـدبــه نـزدیـک آن نـامــور تــخــت شــد
بــدو گـفـت خــورشــیـد فـش مـهـتــراجــهـانــدار و بــیـدار و افــســونـگــرا
بــه در بــر یـکـی بــنـده بــفـزود دوشتـو گـفـتـی ورا مـایه دادسـت هوش
نـمـانـد ز خـوبــی جـز از تــو بــه کـستو گویی که بـرگاه شاهست و بـس
اگــــــر تــــــور را روز بـــــــاز آمــــــدیبـــه دیــدار چـــهــرش نــیــاز آمــدی
فــریــدون گــردســت گــویـی بــجــایبـه فر و به چهر و به دست و به پای
بــر ایـوان چــنـو کــس نــبــیـنـد نـگــاربـــدو تـــازه شـــد فـــره شـــهــریــار
از انــــدیــــشــــه بــــد بــــپــــرداز دلبـــــرافــــراز تـــــاج و بـــــرفــــراز دل
چــنــان کــرد روشــن جــهــان آفــریـنکـزو دور شـد جـنـگ و بـیـداد و کـین
روانــش ز خـــون ســـیــاوش بـــه دردبـــرآورد بــر لــب یــکــی بـــاد ســرد
پـشـیـمـان بـشـد زان کـجـا کـرده بـودبـــه گــفــتــار بــیــهــوده آزرده بـــود
بــدو گـفــت مـن زیـن نـوآمـد بــســیسـخـنها شـنیدسـتـم از هر کـسـی
پـــرآشــوب جـــنــگــســـت زو روزگــارهــــمــــه یــــاد دارم ز آمــــوزگـــــار
کــه از تـــخــمــه تـــور وز کــیــقــبـــادیــکــی شــاه ســر بــرزنــد بــا نــژاد
جــهــان را بـــه مــهــر وی آیــد نــیــازهـمـه شــهـر تــوران بــرنـدش نـمـاز
کــنـون بــودنـی هـرچ بــایـســت بــودنـدارد غـم و رنـج و انـدیـشــه ســود
مــــداریـــدش انــــدرمــــیـــان گــــروهبـه نزد شـبـانـان فـرسـتـش بـه کـوه
بــدان تــا نـدانـد کــه مـن خــود کــیـمبــدیـشــان ســپــرده ز بــهــر چــیـم
نــیــامـــوزد از کـــس خـــرد گـــر نــژادز کــار گــذشـــتـــه نــیــایــدش یــاد
بــگـفـت آنـچ یـاد آمـدش زیـن سـخــنهـمـه نـو شـمـرد ایـن سـرای کـهـن
چه سازی که چاره بـدست تـو نیستدرازست در کام و شست تـو نیست
گــر ایــدونــک بــد بــیــنــی از روزگــاربــه نـیـکــی هـمـو بــاشــد آمـوزگـار
بــیـامــد بــه در پــهــلــوان شــادمــانبــدل بــر هـمـه نـیـک بـودش گـمـان
جــهــان آفــریـن را نــیــایـش گــرفــتبـه شـاه جـهان بـر سـتـایش گرفـت
پــرانـدیـشـه بــد تــا بــه ایـوان رسـیـدکـزان رنـج و مـهـرش چـه آیـد پــدیـد
شــبـــانــان کــوه قــلــا را بـــخـــوانــدوزان خـرد چــنـدی سـخـنـهـا بــرانـد
کــه ایـن را بــداریـد چــون جــان پــاکنــبــایـد کــه بــیـنـد ورا بــاد و خــاک
نــبـــایــد کـــه تـــنــگ آیــدش روزگــاراگــر دیــده و دل کــنــد خــواســتــار
شـبــان را بــبــخـشـیـد بـسـیـار چـیـزیـکــی دایـه بــا او فــرســتــاد نــیــز
بــریــشــان ســپــرد آن دل و دیــده راجــهـانــجــوی گــرد پــســنــدیـده را
بــدیـن نـیـز بـگـذشـت گـردان سـپـهـربـه خـسـرو بـر از مهر بـخـشود چـهر
چــو شـد هـفـت ســالـه گـو سـرفـرازهـنـر بــا نـژادش هـمــی گــفــت راز
ز چـــوبـــی کـــمـــان کـــرد وز روده زهز هــر ســـو بـــرافــگــنــد زه را گــره
ابــی پــر و پــیـکــان یـکــی تــیـر کــردبـه دشـت انـدر آهنـگ نـخـچـیر کـرد
چو ده ساله شد گشت گردی سترگبــه زخـم گـراز آمـد و خـرس و گـرگ
وزان جـایـگـه شـد بــه شـیـر و پـلـنـگهم آن چـوب خـمیده بـد سـاز جـنگ
چــنــیــن تــا بـــرآمــد بـــریــن روزگــاربـــیــامـــد بـــه فـــرمـــان آمــوزگـــار
شــبــان انــدر آمــد ز کــوه و ز دشــتبــنـالـیـد و نـزدیـک پــیـران گـذشــت
کــه مــن زیـن ســرافــراز شــیـر یـلــهســوی پــهــلــوان آمــدم بـــا گــلــه
هـمـی کـرد نـخــچــیـر آهـو نـخــسـتبـر شـیر و جـنـگ پـلـنگـان نـجـسـت
کــنــون نــزد او جــنــگ شــیــر دمــانهـمـانـسـت و نـخـچـیـر آهـو هـمـان
نـــبـــایــد کـــه آیــد بـــرو بـــرگـــزنـــدبـــیـــاویــزدم پـــهـــلـــوان بـــلـــنـــد
چـو بـشـنـیـد پـیران بـخـنـدید و گـفـتنــمــانــد نــژاد و هـنــر در نــهــفــت
نـشــســت از بــر بــاره دســت کــشبــیــامــد بــر خــســرو شــیــرفــش
بــفـرمـود تــا پــیـش او شـد بــه مـهـرنـگـه کـرد پــیـران بــران فــر و چــهـر
بـــه بـــر در گــرفــتـــش زمــانــی درازهــمــی گـــفـــت بـــا داور پـــاک راز
بــدو گــفــت کــیــخــســرو پــاک دیـنبــه تـو بــاد رخـشـنـده تـوران زمـیـن
ازیــرا کــســی کــت نــدانــد هــمــیجــز از مـهـربــانـت نـخــوانـد هـمـی
شــبــان زاده ای را چــنــیـن در کــنــاربــگــیـری و از کــس نــیــایــدت عــار
خــردمـنـد را دل بــرو بــر بــســوخــتبــه کـردار آتــش رخـش بــرفـروخـت
بـــدو گــفـــت کـــای یــادگــار مــهــانپــســنــدیـده و نــاســپــرده جــهـان
کـــه تـــاج ســـر شـــهــریــاران تـــویکـه گـویـد کـه پــور شــبــانـان تــوی
شـبــان نـیـسـت از گـوهـر تـو کـسـیو زین داستـان هست بـا من بـسی
ز بـهر جـوان اسـپ و بـالـای خـواسـتهمـان جـامه خـسـروآرای خـواسـت
بــه ایــوان خــرامــیــد بـــا او بــه هــمروانـــش ز بــــهـــر ســــیـــاوش دژم
هــمـــی پـــرورانــیــدش انــدر کـــنــاربــــدو شـــادمـــان گـــردش روزگـــار
بـدین نـیـز بـگـذشـت چـنـدی سـپـهـربـه مغـز اندرون داشـت بـا شـاه مهر
***
شــب تــیــره هــنــگــام آرام و خــوابکــس آمــد ز نــزدیــک افــراســیــاب
بــران تــیـرگــی پــهـلـوان را بــخــوانـدگـذشـتــه ســخــنـهـا فـراوان بــرانـد
کــز انـدیـشــه بــد هـمـه شــب دلــمبــپـیـچـیـد وز غـم هـمـی بـگـسـلـم
ازیـن کــودکـی کــز ســیـاوش رســیـدتــو گـفــتــی مـرا روز شــد نـاپــدیـد
نــبـــیــره فـــریــدون شـــبـــان پـــروردز رای و خــرد ایـن کــی انــدر خــورد
ازو گـر نـوشـتـه بـه مـن بـر بــدیـسـتنـشـاید گـذشـتـن کـه آن ایزدیسـت
چــو کــار گــذشــتــه نــیــارد بــه یــادزیـد شــاد و مـا نـیـز بــاشـیـم شـاد
وگـــر هـــیــچ خـــوی بـــد آرد پـــدیــدبــســان پــدر ســر بــبـــایــد بــریــد
بــدو گـفــت پــیـران کـه ای شــهـریـارتــرا خــود نــبـــایــد کــس آمــوزگــار
یـکـی کـودکـی خـرد چـون بـیـهـشـانز کــار گــذشــتــه چــه دارد نـشــان
تـو خـود این مـیندیش و بـد را مـکـوشچـه گـفـت آن خـردمند بـسـیارهوش
کــه پـــروردگــار از پـــدر بـــرتـــرســتاگـــر زاده را مــهــر بـــا مــادرســـت
نـخـسـتـین بـه پـیـمـان مـرا شـاد کـنز ســوگـنـد شـاهـان یـکـی یـاد کـن
فـریـدون بــه داد و بــه تــخــت و کـلـاههـمـی داشـتــی راسـتــی را نـگـاه
ز پــیـران چــو بــشـیـنـیـد افـراســیـابســر مـرد جــنـگــی درآمـد ز خــواب
یکـی سـخـت سـوگند شـاهانه خـوردبـــه روز ســـپـــیــد و شـــب لــاژورد
بـــه دادار کــاو ایــن جـــهــان آفـــریــدســپــهــر و دد و دام و جــان آفــریـد
کـه نـایـد بــدیـن کـودک از مـن سـتــمنــه هــرگــز بـــرو بـــر زنــم تــیــزدم
زمـیـن را بــبــوســیـد پــیـران و گـفـتکـه ای دادگـر شـاه بـی یار و جـفـت
بــریـن بــنــد و ســوگــنـد تــو ایـمــنـمکــنــون یــافــت آرام جـــان و تـــنــم
وزانــجـــا بـــر خـــســـرو آمـــد دمـــانرخـــی ارغــوان و دلــی شـــادمــان
بـــدو گــفـــت کـــز دل خـــرد دور کــنچــو رزم آورد پــاسـخــش سـور کـن
مــرو پــیــش او جــز بـــه دیــوانــگــیمـگـردان زبــان جــز بــه بــیـگـانـگـی
مــگـــرد ایــچ گــونــه بـــه گــرد خـــردیــک امــروز بـــر تــو مــگــر بـــگــذرد
بــه ســر بــر نــهــادش کــلــاه کــیـانبــبـسـتـش کـیـانـی کـمـر بـر مـیـان
یـکــی بــاره گــام زن خــواســت نـغــزبــرو بـر نـشـسـت آن گـو پـاک مـغـز
بـــیــامــد بـــه درگـــاه افـــراســـیــابجــهــانــی بـــرو دیــده کــرده پــرآب
روارو بــــرآمـــد کـــه بـــشـــگـــای راهکــه آمـد نـوآیـیـن یـکـی پــیـشــگـاه
هـمـی رفـت پـیـش انـدرون شـاه گـردســپــهــدار پــیــران ورا پــیــش بــرد
بـــیــامــد بـــه نــزدیــک افــراســیــابنــیــا را رخ از شــرم او شـــد پـــرآب
بــران خــســروی یــال و آن چــنــگ اوبـــدان شـــاخ و آن فـــر و اورنـــگ او
زمــانــی نــگــه کــرد و نــیـکــو بــدیـدهـمـی گـشـت رنـگ رخـش نـاپـدیـد
تــن پــهـلـوان گـشـت لـرزان چـو بــیـدز جـان جـوان پـاک بـگـسـسـت امید
زمـانـی چــنـان بــود بــگــشــاد چــهـرزمــانــه بــه دلــش انــدر آورد مــهــر
بــپــرســیـد کــای نــورســیـده جــوانچــــه آگـــاه داری ز کـــار جــــهـــان
بــر گـوســفـنـدان چــه گـردی هـمـیزمـین را چـه گـونـه سـپـردی همـی
چـنین داد پـاسـخ کـه نخـچـیر نیسـتمـرا خـود کـمـان و پــر تـیـر نـیـسـت
بــــپــــرســـیـــد بــــازش ز آمـــوزگـــارز نـــیـــک و بــــد و گـــردش روزگـــار
بـدو گـفـت جـایـی کـه بــاشـد پـلـنـگبــــدرد دل مــــردم تــــیـــزچــــنـــگ
سـه دیگـر بـپـرسـیـدش از مـام و بـابز ایـوان و از شـهـر وز خـورد و خـواب
چــنـیـن داد پــاســخ کـه درنـده شـیـرنـــیـــارد ســـگ کـــارزاری بـــه زیـــر
بــخــنــدیــد خــســرو ز گــفــتــار اویســوی پــهـلــوان ســپــه کــرد روی
بــدو گـفــت کــایـن دل نـدارد بــجــایز سـر پـرسـمـش پــاسـخ آرد ز پـای
نــیــایــد هــمــانــا بـــد و نــیــک ازوینـه زینـسـان بـود مـردم کـینـه جـوی
رو ایـن را بــه خـوبـی بــه مـادر سـپـاربــه دســت یـکــی مـرد پــرهـیـزگـار
گسـی کـن بـه سـوی سـیاووش گـردمــگـــردان بـــدآمــوز را هــیــچ گــرد
ز اسـپ و پــرسـتـنـده و بــیـش و کـمبـــده هـــرچ بـــایــد ز گـــنـــج و درم
سـپــهـبــد بــرو کـرد لـخـتـی شـتــاببــرون بــردش از پــیـش افـراسـیـاب
بــه ایــوان خــویــش آمــد افــروخــتــهخــرامـان و چــشــم بــدی دوخــتــه
هــمــی گــفــت کــز دادگــر کــردگــاردرخــت نــو آمــد جــهــان را بــه بــار
در گـــنـــجـــهــای کـــهــن کـــرد بـــازز هـر گــونـه ای شــاه را کــرد ســاز
ز دیــنـــار و دیــبـــا و تـــیــغ و گـــهـــرز اســب و ســلـیـح و کــلـاه و کـمـر
هـــم از تــــخـــت وز بــــدرهـــای درمز گـســتــردنـیـهـا و از بــیـش و کــم
گسی کردشان سـوی آن شارسـتـانکجـا جـملگی گشتـه بـد خـارستـان
فـرنـگـیـس و کـیـخـسـرو آنـجـا رسـیـدبــسـی مـردم آمـد ز هـر سـو پـدیـد
بــدیــده ســپــردنــد یــک یـک زمــیـنزبــــــان دد و دام پــــــرآفــــــریــــــن
همـی گـفـت هرکـس کـه بـودش هنرســـپـــاس از جـــهـــان داور دادگـــر
کــزان بــیــخ بـــرکــنــده فــرخ درخــتازیـن گـونـه شـاخـی بـرآورد سـخـت
ز شــاه کــیــان چــشــم بــد دور بـــادروان ســـیـــاوش پــــر از نـــور بــــاد
همـه خـاک آن شـارسـتـان شـاد شـدگــیــا بـــر چـــمــن ســـرو آزاد شــد
ز خـاکـی کـه خـون سـیـاوش بــخـوردبــه ابــر انـدر آمــد درخــتــی ز گــرد
نـــگـــاریــده بـــر بـــرگـــهــا چـــهــر اوهـمـه بــوی مـشــک آمـد از مـهـر او
بـــدی مــه نــشـــان بـــهــاران بـــدیپــرســتــشــگــه ســوگــواران بــدی
چــنـیـن اسـت کـردار ایـن گـنـده پــیـرســتــانـد ز فـرزنـد پــســتــان شـیـر
چـو پـیوسـتـه شـد مـهر دل بـر جـهانبــه خــاک انـدر آرد سـرش نـاگـهـان
تــو از وی بــجــز شــادمـانـی مـجــویبــه بــاغ جــهـان بــرگ انـده مـبــوی
اگــر تـــاج داری و گــر دســت تـــنــگنــبـــیــنــی هــمــی روزگــار درنــگ
مرنجـان روان کـاین سـرای تـو نیسـتبـجـز تـنـگ تـابـوت جـای تـو نـیسـت
نـهـادن چــه بــایـد بــخــوردن نـشـیـنبـــر امــیــد گــنــج جــهــان آفــریــن
***
چـو آمـد بـه نـزدیک سـر تـیغ شـسـتمده می که از سال شد مرد مست
بـــجـــای عــنــانــم عــصــا داد ســـالپـراگـنده شـد مال و بـرگـشـت حـال
هـمـان دیـده بــان بــر سـر کـوهـسـارنـبــیـنـد هـمـی لـشــکــر شــهـریـار
کــشــیـدن ز دشــمــن نـدانـد عــنــانمـگـر پــیـش مـژگـانـش آیـد ســنـان
گــــرایـــنــــده تــــیـــزپــــای نــــونــــدهمان شست بـدخواه کردش به بند
هـمـان گـوش از آوای او گـشـت سـیرهـمـش لـحـن بـلـبـل هم آوای شـیر
چـو بـرداشـتـم جـام پـنـجـاه و هشـتنـگـیـرم بــجـز یـاد تــابــوت و تـشـت
دریغ آن گل و مشک و خـوشاب سـیهــمــان تـــیــغ بـــرنــده پـــارســـی
نـگــردد هـمــی گــرد نـســریـن تــذروگــل نــارون خــواهـد و شــاخ ســرو
هــمــی خــواهـم از روشــن کــردگــارکــه چــنـدان زمــان یـابــم از روزگــار
کـــزیــن نــامـــور نــامــه بـــاســـتـــانبــمـانـم بـه گـیـتـی یـکـی داسـتـان
کـه هـر کـس کـه انـدر سـخـن داد دادز مـن جــز بــه نـیـکـی نـگـیـرنـد یـاد
بــدان گـیـتـیـم نـیـز خـواهـشـگـرسـتکه بـا تـیغ تـیزسـت و بـا افسرسـت
مـــنــم بـــنــده اهــل بـــیــت نـــبـــیســـرایـــنـــده خـــاک پـــای وصـــی
بـــریــن زادم و هــم بـــریــن بـــگــذرمچــنـان دان کـه خــاک پــی حــیـدرم
ابــا دیـگــران مــر مــرا کــار نــیــســتبـدین انـدرون هـیـچ گـفـتـار نـیسـت
بــه گـفــتــار دهـقــان کــنـون بــازگـردنـگـر تــا چــه گـویـد ســرایـنـده مـرد