قسمت اول

اصلاح شده در 2011/08/16 02:13 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, فردوسی

بـــنــام خـــداونــد خـــورشــیــد و مــاهکـــه دل را بـــنـــامـــش خـــرد داد راه
خــداونــد هـســتــی و هـم راســتــینــخــواهــد ز تـــو کــژی و کــاســتــی
خــداونــد بــهــرام و کــیــوان و شــیــدازویـــم نــــویـــد و بــــدویـــم امــــیـــد
ســـتـــودن مـــر او را نــدانــم هــمــیاز انـدیـشـه جـان بــرفـشـانـم هـمـی
ازو گـــشـــت پـــیــدا مــکـــان و زمــانپــی مــور بــر هــســتــی او نــشــان
ز گـردنـده خــورشــیـد تــا تــیـره خــاکدگــر بـــاد و آتـــش هــمــان آب پـــاک
بــهــســتــی یـزدان گــواهــی دهــنــدروان تـــــرا آشــــنــــایــــی دهــــنــــد
ز هــرچ آفـــریــدســـت او بـــی نـــیــازتـــو در پـــادشــاهــیــش گــردن فــراز
ز دسـتـور و گـنـجـور و از تــاج و تــخـتز کـمـی و بــیـشـی و از نـاز و بــخــت
هـمـه بــی نـیـازسـت و مـا بــنـده ایـمبــفــرمـان و رایـش ســرافــگـنـده ایـم
شــب و روز و گــردان ســپــهـر آفــریـدخــور و خـواب و تــنـدی و مـهـر آفـریـد
جـــز او را مـــدان کـــردگـــار بـــلـــنـــدکــزو شــادمــانـی و زو مــســتــمــنـد
شگفتـی بـگیتـی ز رسـتـم بـس استکـزو داسـتــان بــر دل هـرکـس اسـت
ســر مــایـه مــردی و جــنـگ ازوســتخـردمـنـدی و دانش و سـنگ ازوسـت
بــخـشـکـی چـو پـیـل و بــدریـا نـهـنـگخــردمــنـد و بــیـنـادل و مــرد ســنـگ
کــنــون رزم کـــامــوس پـــیــش آوریــمز دفــتــر بـــگــفــتــار خــویــش آوریــم
چـــو لــشــکــر بـــیــامــد بـــراه چـــرمکــــلــــات از بــــر و زیــــر آب مــــیـــم
هـــمــــی یـــاد کــــردنــــد رزم فــــرودپــشــیــمــانــی و درد و تــیـمــار بــود
هــمــه دل پــر از درد و از بـــیــم شــاهدو دیـده پــر از خــون و تــن پــر گــنـاه
چــنـان شــرمـگــیـن نـزد شــاه آمـدنـدجــگــر خــســتــه و پــر گــنـاه آمـدنـد
بــرادرش را کــشــتــه بــر بــی گــنــاهبــدشــمـن ســپــرده نـگــیـن و کــلـاه
هـمـه یـکـســره دســت کـرده بــکـشبــرفـتــنـد پــیـشـش پــرســتــار فـش
بـدیـشـان نـگـه کـرد خـسـرو بــخـشـمدلش پـر ز درد و پـر از خـون دو چـشم
بــیـزدان چــنـیـن گــفــت کــای دادگــرتـــو دادی مــرا هــوش و رای و هــنــر
هـمــی شــرم دارم مــن از تــو کــنـونتـو آگه تـری بـی شـک از چـند و چـون
وگـــرنـــه بـــفـــرمـــودمـــی تـــا هــزارزدنـــدی بــــمـــیـــدان پــــیـــکــــار دار
تــن طــوس را دار بـــودی نــشــســتهـرانـکـس کـه بـا او مـیـان را بـبـسـت
ز کـــیـــن پـــدر بــــودم انـــدر خـــروشدلـش داشـتـم پــر غـم و درد و جـوش
کــنـون کــیـنـه نـو شــد ز کــیـن فــرودســـر طـــوس نـــوذر بــــبــــایـــد درود
بــگـفــتــم کــه ســوی کــلـات و چــرممــرو گــر فــشـــانــنــد بـــر ســـر درم
کــزان ره فــرودســت و بــا مــادرســتسـپــهـبــد نـژادسـت و کـنـداور اسـت
دمــان طــوس نــامــدار نــاهــوشـــیــارچــرا بــرد لـشــکــر بــســوی حــصــار
کــنــون لــاجـــرم کــردگــار ســـپـــهــرز طــوس و ز لــشــکــر بــبــریـد مــهـر
بـــد آمــد بـــگــودرزیــان بـــر ز طـــوسکـه نـفـرین بـرو بـاد و بـر پـیل و کـوس
هـمــی خــلــعــت و پــنـدهـا دادمــشبـــجـــنــگ بـــرادر فـــرســـتـــادمــش
جــهـانـگــیـر چــون طــوس نـوذر مـبــادچــنـو پــهـلـوان پــیـش لـشـکـر مـبــاد
دریــــغ آن فــــرود ســــیــــاوش دریـــغکـه بــا زور و دل بــود و بــا گـرز و تـیـغ
بــسـان پــدر کـشـتـه شـد بــی گـنـاهبــدســت ســپــهـدار مـن بــا ســپــاه
بــگـیـتـی نـبــاشـد کـم از طـوس کـسکــه او از در بــنـد چــاهـســت و بــس
نـه در سـرش مـغـز و نـه در تـنـش رگچـه طـوس فرومایه پـیشـم چـه سـگ
ز خـــــون بـــــرادر بـــــکــــیــــن پـــــدرهمی گشـت پـیچـان و خـسـتـه جـگر
ســپــه را هـمــه خــوار کــرد و بــرانــدز مـژگـان همـی خـون بـرخ بـرفـشـاند
در بـــار دادن بـــریــشــان بـــبـــســـتروانــش بـــمــرگ بـــرادر بـــخـــســت
بـــزرگـــان ایــران بـــمـــاتـــم شـــدنــددلــیــران بـــدرگــاه رســتـــم شــدنــد
بــپــوزش کــه ایــن بــودنــی کــار بــودکـــــرا بـــــود آهــــنـــــگ رزم فـــــرود
بـدانگـه کـجـا کـشـتـه شـد پـور طـوسسر سرکشان خیره گشت از فسوس
هـــمـــان نـــیـــز دامـــاد او ریـــونـــیـــزنــبــود از بــد بــخــت مــانــنــد چــیــز
کـــه دانـــســــت نـــام و نـــژاد فــــرودکـجــا شـاه را دل بــخــواهـد شـخــود
تـو خـواهشگری کن که بـرناسـت شاهمـگـر ســر بــپــیـچــد ز کـیـن ســپــاه
نــه فـــرزنـــد کـــاوس کـــی ریــونــیــزبــجـنـگ انـدرون کـشـتـه شـد زار نـیـز
کـه کـهـتـر پـسـر بــود و پـرخـاشـجـویدریــغ آنــچــنــان خــســرو مــاهــروی
چـنـیـن اسـت انـجـام و فـرجـام جـنـگیـکــی تــاج یـابــد یـکــی گــور تــنــگ
***
چـو شـد روی گـیـتـی ز خـورشـیـد زردبــــخــــم انـــدر آمـــد شــــب لـــاژورد
تــهــمــتــن بــیــامــد بــنــزدیـک شــاهبــبــوســیــد خــاک از در پــیــشــگــاه
چــنـیـن گــفــت مـر شــاه را پــیـلـتــنکــه بـــادا ســرت بــرتــر از انــجــمــن
بـــخــواهــشــگــری آمــدم نــزد شــاههـمـان از پــی طـوس و بــهـر ســپــاه
چـنـان دان کـه کـس بـی بـهانـه نـمـردازیـن در ســخــنــهـا بــبــایـد شــمــرد
و دیـگــر کــزان بــدگــمــان بــدســپــاهکـــه فـــرخ بـــرادر نـــبـــد نــزد شـــاه
همان طوس تـندست و هشیار نیستو دیگـر کـه جـان پـسـر خـوار نـیـسـت
چـو در پــیـش او کـشـتـه شـد ریـونـیـززرســـپ آن جـــوان ســـرافـــراز نــیــز
گــر او بــرفــروزد نـبــاشــد شــگــفــتجــهـانـجــوی را کـیـن نـبــایـد گـرفــت
بــدو گـفـت خــســرو کـه ای پــهـلـواندلــم پـــر ز تـــیــمــار شــد زان جــوان
کـــنــون پـــنــد تـــو داروی جـــان بـــودوگــر چـــه دل از درد پـــیــچـــان بـــود
بــپــوزش بــیـامــد ســپــهــدار طــوسبــپـیـش سـپــهـبــد زمـیـن داد بــوس
هــمــی آفــریــن کــرد بـــر شــهــریــارکــه نــوشــه بـــدی تـــا بـــود روزگــار
زمــیــن بــنــده تــاج و تــخــت تــو بــادفــلــک مــایــه فــر و بــخــت تــو بـــاد
مـنـم دل پــر از غــم ز کــردار خــویـشبـغـم بـسـتـه جـان را ز تـیمـار خـویش
هـمـان نـیـز جــانـم پــر از شــرم شــاهزبـــان پـــر ز پـــوزش روان پـــر گـــنــاه
ز پـــاکــیــزه جـــان و فـــرود و زرســـپهـمـی بــرفــروزم چــو آذرگـشــســپ
اگـــر مــن گــنــهــکـــارم از انــجـــمــنهـمـی پــیـچــم از کـرده خــویـشـتــن
بــــویــــژه ز بــــهــــرام وز ریـــونــــیــــزهـمـی جـان خـویـشـم نـیـایـد بــچـیـز
اگـــر شـــاه خـــشـــنــود گــردد ز مــنوزیــن نــامــور بــی گــنــاه انــجــمــن
شـــوم کـــیـــن ایــن نـــنـــگ بـــازآورمســـــر شـــــیــــب را بـــــرفــــراز آورم
هـمــه رنــج لــشــکــر بــتــن بــرنــهـماگــر جــان ســتــانـم اگــر جــان دهـم
ازیـن پــس بــتــخــت و کــلــه نـنـگــرمجــز از تــرک رومــی نــبــیــنــد ســرم
ز گــفــتـــار او شـــاد شــد شــهــریــاردلـش تـازه شـد چـون گـل انـدر بــهـار
***
چـــو تـــاج خـــور روشــن آمــد پـــدیــدســپــیــده ز خــم کــمــان بـــردمــیــد
ســپــهــبــد بــیـامــد بــنــزدیـک شــاهابــــا او بــــزرگــــان ایـــران ســــپــــاه
بــدیـشـان چـنـیـن گـفـت شـاه جـهـانکــه هـرگـز پــی کــیـن نـگــردد نـهـان
ز تـــور و ز ســلــم انــدر آمــد ســخــنازان کــیــن پــیــشــیــن و رزم کــهــن
چــنـیـن نــنــگ بــر شــاه ایـران نــبــودزمــیــن پـــر ز خـــون دلــیــران نــبـــود
هـــمـــه کـــوه پـــر خـــون گـــودرزیــانبــزنــار خــونــیــن بــبــســتــه مــیــان
هـمـان مـرغ و مـاهـی بــریـشـان بــزاربـــگــریــد بـــدریــا و بـــر کــوهــســـار
از ایــران هــمـــه دشـــت تـــورانـــیــانسر و دست و پـایست و پشت و میان
شــمـا را هـمـه شــادمـانـیـســت رایبــکـیـنـه نـجـنـبــد هـمـی دل ز جــای
دلــیـران هـمــه دســت کــرده بــکــشبــپــیـش خــداونــد خــورشــیــدفــش
هـمـه هـمــگــنـان خــاک دادنـد بــوسچـو رهام و گرگین، چـو گودرز و طـوس
چــــو خــــراد بــــا زنـــگــــه شــــاوراندگـــر بـــیـــژن و گـــیــو و کـــنـــداوران
کـه ای شــاه نـیـک اخــتــر و شــیـردلبــبــرده ز شــیـران بــشــمـشــیـر دل
هـمـه یـک بــیـک پـیـش تـو بــنـده ایـمز تــشـویـر خــســرو سـرافـگـنـده ایـم
اگــر جــنــگ فــرمــان دهــد شــهـریـارهــمــه ســـرفـــشـــانــیــم در کــارزار
سـپــهـدار پــس گـیـو را پــیـش خـوانـدبــتــخــت گــرانـمـایـگــان بــرنـشــانـد
فــراوانــش بــســتــود و بــنــواخــتــشبـسـی خـلـعـت و نـیکـوی سـاخـتـش
بــدو گــفــت کــانـدر جــهـان رنـج مــنتـو بــردی و بــی بــهـری از گـنـج مـن
نـبــایـد کـه بــی رای تـو پــیـل و کـوسسـوی جــنـگ رانـد ســپــهـدار طـوس
بــتــنـدی مـکـن سـهـمـگـیـن کـار خـردکــه روشـــن روان بـــاد بـــهــرام گــرد
ز گــفــتـــار بـــدگــوی وز نــام و نــنــگجـهـان کـرد بـر خـویشـتـن تـار و تـنـگ
درم داد و روزی دهـــان را بــــخـــوانـــدبـسـی بــا سـپـهـبـد سـخـنـهـا بـرانـد
هــمــان رای زد بـــا تــهــمــتــن بـــرانچـــنــیــن تـــا رخ روز شـــد در نــهــان
چـو خـورشـید بـر زد سـنـان از نـشـیبشــتــاب آمــد از رفــتــن بــا نــهــیــب
ســپــهــبــد بــیـامــد بــنــزدیـک شــاهابـــا گــیــو گــودرز و چــنــدی ســپــاه
بــــدو داد شــــاه اخــــتــــر کــــاویـــانبــران سـان کـه بــودی بــرسـم کـیـان
ز اخــتــر یــکــی روز فــرخ بـــجــســتکـه بــیـرون شـدن را کـی آیـد درسـت
همی رفـت بـا کـوس خـسـرو بـدشـتبــدان تـا سـپــهـبــد بــدو بــرگـذشـت
یـکـی لـشـکـری هـمـچــو کـوه ســیـاهگــذشــتــنـد بــر پــیـش بــیـدار شــاه
پــس لـشــکـر انـدر ســپــهـدار طــوسبــیــامــد بــر شــه زمــیــن داد بــوس
بــرو آفــریــن کــرد و بــر شــد خــروشجـهـان آمـد از بــانـگ اسـپـان بـجـوش
یــکــی ابــر بــســت از بــر گــرد ســمبــــرآمــــد خــــروشــــیـــدن گــــاو دم
ز بــس جــوشــن و کــاویـانـی درفــششـده روی گـیـتـی سـراسـر بــنـفـش
تـو خـورشـید گفتـی بـه آب اندر اسـتسـپـهـر و سـتـاره بـخـواب انـدر اسـت
نــهــاد از بـــر پـــیــل پـــیــروزه مـــهــدهـمـی رفـت زین گـونـه تـا رود شـهـد
***
هـــیـــونـــی بــــکــــردار بــــاد دمــــانبـــدش نــزد پــیــران هــم انــدر زمــان
کــه مــن جــنــگ را گــردن افــراخــتــهســوی رود شــهــد آمــدم ســاخــتــه
چـو بـشنید پـیران غمی گشت سختفــروبــســت بــر پــیـل نــاکــام رخــت
بـــرون رفــت بـــا نــامــداران خـــویــشگـــزیـــده دلـــاور ســـواران خـــویـــش
کـه ایران سـپـه را بـبـیند کـه چـیسـتسرافراز چـندسـت و بـا طوس کیست
رده بـــرکـــشـــیــدنــد زان ســـوی رودفـــرســـتـــاد نــزد ســـپـــهــبـــد درود
وزیــن روی لــشــکــر بـــیــاورد طــوسدرفــش هـمـایـون و پــیـلــان و کــوس
ســپــهـدار پــیـران یـکــی چــرپ گـویز تـــرکــان فــرســـتـــاد نــزدیــک اوی
بـگـفـت آنـک مـن بـا فـرنـگـیس و شـاهچــه کــردم ز خــوبــی بــهـر جــایـگـاه
ز درد ســـیـــاوش خــــروشـــان بــــدمچــو بــر آتــش تــیــز جــوشــان بـــدم
کــنــون بـــار تــریــاک زهــر آمــدســتمــرا زو هـمــه رنــج بــهــر آمــدســت
دل طــوس غـمـگـیـن شــد از کـار اویبـــپـــیــچــیــد زان درد و پــیــکــار اوی
چــنــیـن داد پــاســخ کــه از مــهـر تــوفــراوان نــشــانــســت بــر چــهــر تــو
ســـر آزاد کــن دور شـــو زیــن مــیــانبـــبـــنـــد ایــن در بـــیـــم و راه زیـــان
بـــر شــاه ایــران شــوی بـــا ســـپـــاهمـکـافــات یـابــی بــه نـیـکـی ز شــاه
بــــایـــران تـــرا پـــهـــلـــوانـــی دهـــدهــمــان افــســر خــســروانــی دهــد
چـــو یـــاد آیـــدش خـــوب کـــردار تــــودلــش رنــجـــه گــردد ز تـــیــمــار تـــو
چــنـیـن گـفـت گـودرز و گـیـو و ســرانبـــزرگــان و تــیــمــارکــش مــهــتــران
ســرایــنــده پـــاســـخ آمــد چـــو بـــادبـــنـــزدیــک پـــیـــران ویــســـه نـــژاد
بــگــفــت آنـچ بــشــنـیـد بــا پــهـلـوانز طــــوس و ز گــــودرز روشـــــن روان
چـنـین داد پـاسـخ کـه مـن روز و شـببــیــاد ســپــهــبــد گــشــایـم دو لــب
شــوم هـرچ هـســتــنــد پــیـونــد مــنخــردمــنــد کــو بــشــنـود پــنــد مــن
بـــایــران گـــذارم بـــر و بـــوم و رخـــتســر نــامــور بــهـتــر از تــاج و تــخــت
وزیـن گـفـتــتــهـا بــود مـغــزش تــهـیهــمــی جــســت نــو روزگــار بــهــی
***
هـیـونـی بــرافــگــنــد هـنـگــام خــوابفـــرســـتـــاد نــزدیــک افـــراســـیــاب
کــزایـران ســپــاه آمـد و پــیـل و کـوسهـمـان گـیـو و گـودرز و رهـام و طـوس
فـــراوان فـــریــبـــش فـــرســـتـــاده امز هــر گـــونـــه ای بـــنـــدهـــا داده ام
ســپــاهــی ز جــنــگــاوران بــرگــزیــنکـه بــر زیـن شـتـابـش بـیـایـد ز کـیـن
مــگــر بــومــشــان از بــنــه بــرکــنـیـمبــتــخــت و بــگــنـج آتــش انـدر زنـیـم
وگــر نــه ز کــیــن ســیــاوش ســپـــاهنـیـاســایـد از جــنـگ هـرگـز نـه شــاه
چـو بــشـنـیـد افـراسـیـاب ایـن سـخـنسـران را بــخــوانـد از هـمـه انـجــمـن
یـکـی لـشـکـری سـاخــت افـراسـیـابکــه تــاریـک شــد چــشــمـه آفــتــاب
دهــم روز لــشــکــر بــپــیـران رســیــدســپــاهـی کـزو شــد زمـیـن نـاپــدیـد
چــو لــشــکــر بــیــاســود روزی بـــدادســپــه بــرگــرفــت و بــنــه بــرنــهــاد
ز پـــیــمــان بـــگــردیــد وز یــاد عــهــدبـــیــامــد دمــان تـــا لــب رود شــهــد
طــلــایــه بــیــامــد بــنــزدیــک طــوسکــه بــربــنـد بــر کــوهـه پــیـل کــوس
کـه پــیـران نـدانـد سـخــن جــز فـریـبچــو دانـد کـه تــنـگ انـدر آمـد نـهـیـب
درفــش جــفــا پــیــشــه آمــد پـــدیــدســپــه بــر لـب رود صـف بــرکـشــیـد
بــیـاراسـت لـشـکـر ســپــهـدار طـوسبــهـامـون کـشـیـدنـد پــیـلـان و کـوس
دو رویــه ســپــاه انــدر آمــد چــو کــوهســــواران تــــرکــــان و ایـــران گـــروه
چــنــان شــد ز گــرد ســپـــاه آفــتــابکــــه آتــــش بــــرآمــــد ز دریـــای آب
درخـشـیـدن تــیـغ و ژوپــیـن و خـشـتتـو گفـتـی شـب اندر هوا لاله کـشـت
ز بـــس تـــرگ زریـــن و زریــن ســـپـــرز جـــوشـــن ســـواران زریــن کـــمـــر
بــرآمــد یـکــی ابــر چــون ســنــدروسزمـیـن گـشــت از گـرد چــون آبــنـوس
ســـــر ســـــروران زیــــر گــــرز گــــرانچــو سـنـدان شـد و پــتــک آهـنـگـران
ز خـون رود گفتـی میسـتـان شـدسـتز نـیزه هـوا چـون نـیسـتـان شـدسـت
بـــســی ســر گــرفــتــار دام کــمــنــدبــسـی خـوار گـشـتــه تــن ارجــمـنـد
کفن جـوشن و بـسـتـر از خـون و خـاکتــن نــازدیــده بـــشــمــشــیــر چــاک
زمــیــن ارغـــوان و زمــان ســـنــدروسســپـــهــر و ســتــاره پـــرآوای کــوس
اگــر تــاج جــویــد جــهــانــجــوی مــردوگــــر خــــاک گــــردد بــــروز نـــبــــرد
بـــنــاکــام مــی رفـــت بـــایــد ز دهــرچــه زو بــهـر تــریـاک یـابــی چـه زهـر
نـدانـم سـرانـجــام و فـرجـام چـیـسـتبـریـن رفـتـن اکـنـون بـبـایـد گـریـسـت
***
یــکـــی نـــامـــداری بـــد ارژنـــگ نـــامبــــابــــر انـــدر آورده از جـــنـــگ نـــام
بــــــــرآورد از دشــــــــت آورد گــــــــرداز ایـرانـیـان جــســت چــنــدی نــبــرد
چــو از دور طــوس ســپــهــبــد بــدیــدبــغــریـد و تــیـغ از مـیـان بــرکــشــیـد
بــپــور زره گــفــت نــام تــو چــیـســتز تــرکــان جــنـگـی تــرا یـار کـیـســت
بــدو گــفــت ارژنــگ جــنــگــی مــنــمســـرافــراز و شــیــر درنــگــی مــنــم
کـنـون خــاک را از تــو رخــشــان کـنـمبآوردگـــه بـــرســـرافـــشـــان کـــنـــم
چـــو گــفــتـــار پـــور زره شـــد بـــبـــنسـپــهـدار ایـران شـنـیـد ایـن سـخــن
بـــپـــاســـخ نـــدیــد ایـــچ رای درنـــگهـمـان آبــداری کــه بــودش بــچــنـگ
بــــزد بــــر ســـر و تـــرگ آن نـــامـــدارتــو گـفــتــی تــنـش ســر نـیـاورد بــار
بــرآمــد ز ایـران ســپــه بــوق و کــوسکــه پـــیــروز بـــادا ســـرافــراز طــوس
غـمـی گـشـت پــیـران ز تـوران سـپــاهز تـــرکـــان تـــهــی مـــانـــد آوردگـــاه
دلـــــیـــــران تـــــوران و کـــــنـــــداورانکــشــیـدنـد شــمـشــیـر و گـرز گـران
کـه یـکـسـر بـکـوشـیـم و جـنـگ آوریـمجــهــان بــر دل طــوس تــنــگ آوریــم
چـنـین گـفـت هومـان کـه امـروز جـنـگبـــســـازیــد و دل را مـــداریــد تـــنــگ
گــر ایــدونــک زیـشــان یـکــی نــامــورز لــشــکــر بـــرارد بـــه پــیــکــار ســر
پـــذیــره فـــرســـتـــیــم گــردی دمــانبــبــیــنــیــم تــا بــر کــه گــردد زمــان
وزیـشــان بــتــنـدی نــجــویـیـد جــنـگبـــبـــایــد یــک امـــروز کـــردن درنـــگ
بــدانـگـه کـه لـشـکـر بــجـنـبـد ز جـایتـــبـــیـــره بــــرآیـــد ز پـــرده ســـرای
هـمـه یـکــســره گــرزهـا بــرکــشــیـمیــکــی از لــب رود بـــرتـــر کــشــیــم
بــانــبــوه رزمــی بــســازیــم ســخــتاگــر یـار بــاشــد جــهـانــدار و بــخــت
***
بــــاســـپ عـــقـــاب انـــدر آورد پــــایبــرانـگــیـخــت آن بــارگــی را ز جــای
تــو گــفــتــی یـکــی بــاره آهـنــســتوگــر کــوه الــبــرز در جــوشــنــســت
بــه پــیـش سـپــاه انـدر آمـد بــجــنـگیکی خـشـت رخـشـان گرفتـه بـچـنگ
بــجــنـبــیـد طـوس سـپــهـبــد ز جــایجــهــان پـــر شــد از نــالــه کــر نــای
بـهومان چـنین گـفـت کـای شـوربـخـتز پــالــیــز کــیــن بــرنــیــامــد درخــت
نــمــودم بـــارژنــگ یــک دســـت بـــردکــه بــود از شــمــا نـامــبــردار و گــرد
تــو اکــنــون هــمــانــا بــکــیـن آمــدیکـه بـا خـشـت بـر پـشـت زیـن آمـدی
بـــجـــان و ســر شــاه ایــران ســپـــاهکـه بـی جـوشـن و گـرز و رومی کـلـاه
بـــجــنــگ تــو آیــم بـــســان پــلــنــگکــه از کــوه یـازد بــنــخــچــیـر چــنـگ
بـــبـــیــنــی تــو پــیــکــار مــردان مــردچـــو آورد گـــیــرم بـــدشـــت نـــبـــرد
چــنــیـن پــاســخ آورد هـومــان بــدویکه بیشی نه خوبـست بیشی مجوی
گــر ایــدونــک بـــیــچـــاره ای را زمــانبــدســت تــو آمــد مـشــو در گــمــان
بــــجـــنـــگ مـــن ارژنـــگ روز نـــبـــردکـجـا داشـتــی خـویـشـتــن را بــمـرد
دلـــیــران لـــشـــکـــر نــدارنــد شـــرمنـجــوشــد یـکــی را بــرگ خــون گـرم
کـه پــیـکــار ایـشــان ســپــهـبــد کـنـدبــرزم انـدرون دســتــشــان بــد کــنـد
کــــجــــا بــــیـــژن و گـــیـــو آزادگــــانجـــهــانــگــیــر گــودرز کــشـــوادگــان
تــو گــر پــهـلــوانــی ز قــلــب ســپــاهچـــرا آمــدســتـــی بـــدیــن رزمــگــاه
خـــردمــنــد بـــیــگــانــه خـــوانــد تـــراهـــشـــیــوار دیــوانـــه خـــوانـــد تـــرا
تـــو شـــو اخـــتـــر کـــاویــانـــی بـــدارســپـــهــبـــد نــیــایــد ســوی کــارزار
نـگـه کـن کـه خــلـعــت کــرا داد شــاهز گــردان کــه جــویـد نـگــیـن و کــلـاه
بـــفــرمــای تـــا جــنــگ شــیــر آورنــدزبــــردســــت را دســــت زیـــر آورنـــد
اگـر تـو شـوی کـشـتـه بــر دسـت مـنبـــد آیــد بـــدان نــامـــدار انــجـــمـــن
سـپــاه تــو بــی یـار و بــیـجـان شـونـداگــر زنــده مــانـنــد پــیـچــان شــونــد
و دیگـر کـه گـر بـشـنوی گـفـت راسـتروان و دلـــم بـــر زبـــانــم گـــواســـت
کـــه پـــر درد بـــاشـــم ز مــردان مــردکـــه پـــیــش مـــن آیــنــد روز نــبـــرد
پــــس از رســـتـــم زال ســـام ســـوارنــدیــدم چــو تـــو نــیــز یــک نــامــدار
پـــدر بــــر پـــدر نـــامـــبـــردار و شـــاهچـو تــو جــنـگـجــویـی نـیـایـد سـپــاه
تــو شـو تــا ز لـشـکـر یـکـی نـامـجـویبــــیـــایـــد بــــروی انــــدر آریـــم روی
بــدو گـفــت طــوس ای ســرافـراز مـردســپــهـبــد مــنــم هـم ســوار نــبــرد
تـــو هــم نــامــداری ز تــوران ســپـــاهچــــــــرا رای کــــــــردی بآوردگــــــــاه
دلــت گــر پـــذیــرد یــکــی پــنــد مــنبــجــویــی بــدیــن کــار پــیــونــد مــن
کــزیـن کــیـنـه تــا زنــده مــانـد یـکــینــیـاســود خــواهـد ســپــاه انــدکــی
تـو بـا خـویش وپـیونـد و چـنـدین سـوارهــمــه پـــهــلــوان و هــمــه نــامــدار
بــخــیــره مــده خــویـشــتــن را بــبــادبـــبـــایــد کــه پـــنــد مــن آیــدت یــاد
سـزاوار کـشـتـن هرآنکـس که هسـتبــمـان تــا بــیـازنـد بــر کـیـنـه دســت
کــزیـن کــیـنــه مــرد گــنــهـکــار هـیـچرهــایــی نــیــابـــد خـــرد را مــپـــیــچ
مــرا شــاه ایــران چـــنــیــن داد پـــنــدکــه پــیـران نــبــایـد کــه یـابــد گــزنـد
کـــه او ویــژه پـــروردگـــار مـــنــســـتجــهـانــدیـده و دوســتــدار مــنـســت
بــه بــیــداد بــر خــیـره بــا او مــکــوشنـگـه کــن کــه دارد بــپــنـد تــو گـوش
چـنـیـن گـفـت هـومـان بـه بـیـداد و دادچـــو فــرمــان دهــد شــاه فــرخ نــژاد
بـــران رفــت بـــایــد بـــبـــیــچـــارگــیســـپـــردن بـــدو دل بـــیــکــبـــارگــی
هــمــان رزم پــیــران نــه بــر آرزوســتکــه او راد و آزاده و نــیــک خـــوســت
بـدین گـفـت و گـوی اندرون بـود طـوسکـه شـد گـیو را روی چـون سـنـدروس
ز لــشـــکـــر بـــیــامــد بـــکـــردار بـــادچــنـیـن گـفـت کـای طـوس فـرخ نـژاد
فــریـبــنــده هــومــان مــیــان دو صــفبـــیــامــد دمــان بـــر لــب آورده کـــف
کـنـون بــا تـو چـنـدیـن چـه گـویـد بــرازمــیــان دو صـــف گــفــت و گــوی دراز
سـخـن جـز بـشـمـشـیـر بــا او مـگـویمــجـــوی از در آشــتـــی هــیــچ روی
چـو بـشـنید هومان بـرآشـفت سـخـتچـنـیـن گـفـت بــا گـیـو بــیـدار بــخـت
ایـــا گـــم شــــده بــــخــــت آزادگـــانکــه گــم بـــاد گــودرز کـــشـــوادگــان
فــــراوان مـــرا دیـــده ای روز جــــنـــگبآوردگـــه تـــیــغ هــنـــدی بـــچـــنــگ
کـس از تـخـم کـشـواد جـنـگـی نمـانـدکــه مــنـشــور تــیـغ مــرا بــرنـخــوانـد
تــرا بــخــت چــون روی آهـرمــنـســتبــخــان تــو تــا جــاودان شـیـونـســت
اگر من شـوم کشـتـه بـر دسـت طوسنــه بــرخــیـزد آیـیـن گــوپــال و کــوس
بـــجــایــســت پــیــران و افــراســیــاببــخــواهــد شــدن خــون مــن رود آب
نـه گــیـتــی شــود پــاک ویـران ز مــنســخــن رانـد بــایـد بــدیـن انـجــمــن
وگــر طــوس گــردد بــدســتــم تــبـــاهیـکــی ره نــیــابــنــد ز ایــران ســپــاه
تـــو اکـــنـــون بـــمـــرگ بـــرادر گـــریچـــه بـــا طــوس نــوذر کــنــی داوری
بـدو گفت طوس این چـه آشـفتـنسـتبــدیـن دشـت پـیـکـار تـو بــا مـنـسـت
بـــیــا تـــا بـــگــردیــم و کـــیــن آوریــمبــجــنــگ ابــروان پــر ز چــیــن آوریــم
بـدو گـفـت هـومـان کـه دادسـت مـرگســری زیــر تـــاج و ســری زیــر تــرگ
اگــر مــرگ بـــاشــد مــرا بــی گــمــانبآوردگـــــه بـــــه کـــــه آیــــد زمـــــان
بـــدســـت ســـواری کـــه دارد هــنـــرسـپــهـبــدسـر و گـرد و پــرخــاشـخــر
گـــرفـــتـــنــد هــر دو عـــمـــود گـــرانهـمـی حـمـلـه بـرد آن بـرین این بـران
ز مـی گـشــت گــردان و شــد روز تــاریــکـــی ابـــر بـــســـت از بـــر کـــارزار
تـو گـفـتـی شـب آمـد بــریـشـان بــروزنـهـان گـشـت خـورشـید گـیـتـی فـروز
ازان چــــاک چــــاک عــــمـــود گــــرانســرانـشــان چــو ســنـدان آهـنـگـران
بــابــر انـدرون بــانـگ پــولـاد خــاســتبــدریـای شـهـد انـدرون بــاد خــاسـت
ز خــون بــر کـف شــیـر کـفـشـیـر بــودهمـه دشـت پـر بـانگ شـمـشـیر بـود
خــــم آورد رویـــیـــن عــــمـــود گـــرانشـد آهـن بــه کـردار چــاچــی کـمـان
تـو گفتی که سنگ است سر زیر تـرگســیـه شــد ز خــم یـلــان روی مــرگ
گـرفـتــنـد شـمـشـیـر هـنـدی بــچـنـگفـرو ریـخــت آتــش ز پــولـاد و ســنـگ
ز نــیــروی گــردنــکــشــان تــیـغ تــیــزخـــم آورد و در زخـــم شـــد ریـــز ریــز
هـمـه کـام پــرخــاک و پــر خــاک ســرگـــرفــــتــــنـــد هـــر دو دوال کــــمـــر
ز نــیـروی گــردان گــران شــد رکــیــبیـکــی را نـیـامــد ســر انـدر نـشــیـب
ســـپـــهــبـــد تـــرکـــش آورد چـــنــگکــمــان را بــزه کــرد و تــیـغ خــدنــگ
بـــران نـــامـــور تـــیــربـــاران گـــرفـــتچـپ و راسـت جـنـگ سـواران گـرفـت
ز پـــولـــاد پـــیـــکـــان و پـــر عـــقـــابســپــر کــرد بــر پــیــش روی آفــتــاب
جهان چون ز شب رفته دو پاس گشتهمه روی کـشـور پـر الـمـاس گـشـت
ز تـیر خـدنـگ اسـپ هـومـان بـخـسـتتـن بــارگـی گـشـت بــا خـاک پـسـت
ســپــر بـــر ســر آورد و نــنــمــود روینـگـه داشـت هـومـان سـر از تـیـر اوی
چــــو او را پــــیـــاده بــــران رزمـــگـــاهبـــدیــدنــد گــفــتــنــد تــوران ســپــاه
کـه پــردخــت مـانـد کــنـون جــای اویبـــبـــردنـــد پـــرمـــایــه بـــالـــای اوی
چـو هومـان بـران زین تـوزی نـشـسـتیـکـی تـیـغ بـگـرفـت هـنـدی بــدسـت
کــه آیـد دگــر بــاره بــر جــنـگ طــوسشد از شـب جـهان تـیره چـون آبـنوس
هــمــه نــامــداران پـــرخـــاشـــجـــوییـــکـــایـــک بـــدو در نـــهـــادنـــد روی
چـو شـد روز تــاریـک و بــیـگـاه گـشـتز جــنـگ یـلـان دسـت کـوتــاه گـشـت
بــپــیـچــیـد هـومــان جــنـگــی عــنـانسـپــهـبــد بــدو راسـت کـرده سـنـان
بـــنــزدیــک پـــیــران شـــد از رزمــگــاهخــروشــی بـــرآمــد ز تــوران ســپــاه
ز تــو خــشــم گــردنـکــشــان دور بــاددریـن جــنـگ فــرجــام مــا ســور بــاد
کــه چــون بــود رزم تــو ای نـامــجــویچــو بــا طــوس روی انـدر آمــد بــروی
هـمـه پــاک مـا دل پــر از خــون بــدیـمجــز ایـزد نـدانـد کــه مـا چــون بــدیـم
بـلـشـکـر چـنـین گـفـت هـومـان شـیـرکــــه ای رزم دیـــده ســــران دلـــیـــر
چـو روشن شود تـیره شب روز ماسـتکـه ایـن اخـتــر گـیـتـی افـروز مـاسـت
شــمــا را هــمــه شـــادکــامــی بـــودمــرا خـــوبـــی و نــیــکــنــامــی بـــود
ز لـشـکـر هـمـی بــرخـروشـیـد طـوسشــب تــیـره تــا گــاه بــانــگ خــروس
همی گـفـت هومـان چـه مـرد منسـتکــه پــیـل ژیـان هـم نـبــرد مــنـســت
***
چــو چــرخ بــلـنـد از شــبــه تــاج کــردشـــمـــامـــه پـــراگـــنــد بـــر لـــاژورد
طــلــایـه ز هـر ســو بــرون تــاخــتــنــدبــهـر پــرده ای پــاسـبــان سـاخـتــنـد
چـو بــرزد سـر از بـرج خـرچـنـگ شـیـدجـهان گشت چـون روی رومی سـپـید
تـــبـــیــره بـــرآمـــد ز هـــر دو ســـرایجــهــان شــد پـــر از نــالــه کــر نــای
هــوا تــیــره گــشــت از فــروغ درفــشطـبـر خـون و شـبـگون و زرد و بـنفـش
کـشـیـده هـمـه تــیـغ و گـرز و ســنـانهــمــه جــنــگ را گــرد کــرده عــنــان
تــو گـفـتــی ســپــهـر و زمـان و زمـیـنبـــپـــوشــد هــمــی چــادر آهــنــیــن
بـــپـــرده درون شــد خـــور تـــابـــنــاکز جـــوش ســواران و از گــرد و خـــاک
ز هــــرای اســــپـــــان و آوای کــــوسهـمـی آسـمـان بــر زمـیـن داد بــوس
ســپــهـدار هـومـان دمـان پــیـش صـفیکـی خـشـت رخـشـان گرفـتـه بـکـف
همـی گـفـت چـون مـن بـرایم بـجـوشبــرانــگــیــزم اســپ و بــرارم خــروش
شــمـا یـک بــیـک تــیـغـهـا بــرکـشـیـدسـپـرهـای چـیـنـی بـسـر در کـشـیـد
مــبــیـنــیـد جــز یــال اســپ و عــنــاننــشــایــد کــمــان و نــبــایـد ســنــان
عــنــان پــاک بــر یـال اســپــان نــهـیـدبــدانـســان کــه آیـد خــوریـد و دهـیـد