شماره ١٤

اصلاح شده در 2011/08/16 02:48 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, فردوسی

دو هــفــتــه بــرآمــد بــریــن کــارزارکـه هزمان همی تـیره تـر گـشـت کـار
بــه پــیـش انــدر آمــد نــبــرده زریــرســـمـــنـــدی بـــزرگ انــدر آورده زیــر
بــه لـشـکـرگـه دشـمـن انـدر فـتــادچـــو انــدر گــیــا آتـــش و تـــیــز بـــاد
همی کشت زیشان همی خـوابـنیدمــر او را نـه اســتــاد هـرکــش بــدیـد
چـو ارجـاسـپ دانسـت کان پـورشاهسـپــه را هـمـی کـرد خــواهـد تــبــاه
بـــدان لــشـــکــر خـــویــش آواز دادکـه چـونـیـن هـمـی داد خـواهـیـد داد
دو هـفـتــه بــرآمـد بــریـن بــر درنـگنـبــیـنـم هـمـی روی فــرجــام جــنـگ
بــکـردنـد گـردان گـشـتـاسـپ شـاهبــســی نــامــداران لــشــکــر تــبـــاه
کـــنــون انــدر آمـــد مـــیــانــه زریــرچـــو گـــرگ دژآگـــاه و شـــیــر دلــیــر
بــکـشـت او هـمـه پـاک مـردان مـنســـرافـــراز گـــردان و تـــرکـــان مـــن
یـکــی چــاره بــایــد ســگــالــیــدنــاو گــــرنـــه ره تــــرک مــــالــــیـــدنــــا
بــریـن گــر بــمـانـد زمـانـی چــنـیـننـه ایـتــاش مـانـد نـه خـلـخ نـه چـیـن
کـدامـسـت مـرد از شـمـا نـام خـواهکـــه آیــد پـــدیــد از مــیــان ســـپـــاه
یـکـی تـرگ داری خـرامـد بـه پـیـشخـنـیـده کـنـد در جــهـان نـام خـویـش
هــران کــز مــیــان بــاره انــگــیـزنــدبــگــردانــدش پــشــت و بــگــریــزنــد
مــن او را دهــم دخــتــر خــویـش راســپــارم بـــدو لــشــکــر خــویــش را
ســپــاهـش نــدادنــد پــاســوخ بــازبــتــرســیـده بــد لــشــکــر ســرفــراز
چو شیر اندرافتاد و چون پـیل مستهمی کشت زیشان همی کرد پست
همی کوفتـشان هر سـوی زیر پـایســـپـــهــدار ایــران فـــرخـــنـــده رای
چو ارجـاسپ دید آن چنان خیره شدکـه روز ســپــیـدش شـب تــیـره شـد
دگــر بــاره گـفــت ای بــزرگــان مـنتــگــیــنــان لــشــکــر گــزیــنــان مــن
بـبـیـنـیـد خـویـشـان و پـیـوسـتـگـانبــبــیــنــیــد نــالــیــدن خــســتــگــان
ازان زخـــم آن پـــهـــلـــو آتـــشـــیکـه سـامـیش گـرزسـت و تـیر آرشـی
کـه گفـتـی بـسـوزد همی لشـکـرمکــنــون بــرفــروزد هــمــی کــشــورم
کدامسـت مرد از شما چـیره دسـتکه بـیرون شود پـیش این پـیل مسـت
هــرانــکــو بـــدان گــردکـــش یــازدامـــــرد او را ازان بــــــاره بـــــنـــــدازدا
چـو بـخـشنده ام بـیش بـسپـارمشکـــلـــاه از بـــر چـــرخ بـــگـــذارمـــش
هـمـیدون نـداد ایچ کـس پـاسـخـشبــشـد خـیـره و زرد گـشـت آن رخـش
سه بـار این سخن را بـریشان بـراندچـو پـاسـخ نـیامـدش خـامـش بـمـانـد
بــیـامـد پـس آن بـیـدرفـش سـتـرگپــلــیـد و بــد و جــادوی و پــیـر گــرگ
بـه ارچـاسـپ گفـت ای بـلند آفـتـاببــه زور و بــه تـن هـمـچـو افـراسـیـاب
بـه پـیش تـو آوردم این جـان خـویشسـپـر کـردم این جـان شـیرینت پـیش
شوم پـیش آن پـیل آشـفتـه مسـتگـر ایـدونـک یـابــم بــران پــیـل دسـت
بـه خـاک افـگـنم تـنـش ای شـهریارمـــگـــر بــــر دهـــد گـــردش روزگــــار
ازو شــاد شــد شــاه و کـرد آفــریـنبـــدادش بــدو بـــاره خــویــش و زیــن
بـــــدو داد ژوپــــیــــن زهــــرابـــــدارکــه از آهــنــیــن کـــوه کـــردی گــذار
چــو شـد جــادوی زشـت نـابــاکـدارســـوی آن خـــردمـــنــد گـــرد ســـوار
چــو از دور دیــدش بــرآورد خــشــمپـر از خاک روی و پـر از خون دو چشم
بـه دست اندرون گرز چـون سـام یلبـه پـیش اندرون کشتـه چـون کوه تـل
نـیـارسـت رفـتـنـش بــر پــیـش رویز پـنـهـان هـمـی تـاخـت بــر گـرد اوی
بـــیــنــداخــت ژوپـــیــن زهــرابـــدارز پـــنــهــان بـــران شــاهــزاده ســوار
گـذاره شـد از خـسـروی جـوشـنشبـه خـون غـرقه شـد شـهریاری تـنش
ز بـــاره در افــتــاد پــس شــهــریــاردریــغ آن نـــکـــو شـــاهـــزاده ســـوار
فــرود آمــد آن بـــیــدرفــش پــلــیــدسـلـیحـش هـمـه پـاک بـیرون کـشـید
سوی شاه چین برد اسپ و کمرشدرفــش ســیــه افــســر پــرگــهــرش
سـپـاهش همـه بـانـگ بـرداشـتـنـدهـمــی نـعــره از ابــر بــگــذاشــتــنـد
چـو گشـتـاسـپ از کـوه سـر بـنگریدمـــر او را بـــدان رزمــگـــه بـــر نــدیــد
گـمـانـی بــرم گـفــت کـان گـرد مـاهکــه روشــن بــدی زو هـمـه رزمــگــاه
نـــــبـــــرده بـــــرادرم فـــــرخ زریــــرکـــه شـــیــر ژیــان آوریــدی بـــه زیــر
فــگـنـدســت بــر بــاره از تــاخــتــنبـــمـــانـــدنــد گـــردان ز انــداخـــتـــن
نـیـایـد هـمـی بــانـگ شــه زادگــانمـگــر کــشــتــه شــد شــاه آزادگــان
هــیــونــی بـــتـــازیــد تـــا رزمــگــاهبـــه نــزدیــکــی آن درفـــش ســـیــاه
بـبـینید کان شاه من چـون شدستکـم از درد او دل پـر از خـون شـدسـت
بــه دیـن انـدرون بــود شــاه جــهـانکــه آمـد یـکـی خــون ز دیـده چــکــان
بــه شــاه جــهـان گــفــت مــاه تــرانـــگــــهـــدار تــــاج و ســــپــــاه تــــرا
جــهــان پـــهــلــوان آن زریــر ســوارســواران تـــرکــان بـــکــشــتـــنــد زار
ســر جــادوان جــهــان بـــیــدرفــشمـر او را بــیـفــگـنـد و بــرد آن درفــش
چــو آگــاهـی کــشــتــن او رســیـدبـه شـاه جـهـانـجـوی و مـرگـش بـدید
هـمـه جـامـه تــا پــای بــدریـد پــاکبــران خــسـروی تــاج پــاشـیـد خــاک
همی گفت گشتـاسپ کای شهریارچـــراغ دلـــت را بـــکـــشـــتـــنـــد زار
ز پــس گـفـت دانـنـده جـامـاسـپ راچــه گـویـم کـنـون شـاه لـهـراسـپ را
چــگـونـه فـرســتــم فـرســتــه بــدرچــه گـویـم بــدان پــیـر گـشـتــه پــدر
چــه گــویــم چــه کــردم نــگــار تــراکـــه بــــرد آن نـــبــــرده ســـوار تــــرا
دریـــغ آن گــــو شــــاهـــزاده دریـــغچـو تـابـنـده مـاه انـدرون شـد بـه مـیغ
بــیــاریــد گــلــگــون لــهــراســپــینـهـیـد از بــرش زیـن گـشـتــاســپــی
بــیـاراسـت مـر جـسـتـن کـیـنـش رابــــه ورزیـــدن دیـــن و آیـــیـــنـــش را
جـهـانـدیـده دسـتـور گـفـتـا بـه پـایبـه کـینـه شـدن مـر تـرا نـیـسـت رای
بـــه فـــرمــان دســـتـــور دانــای رازفــرود آمــد از بــاره بــنـشــســت بــاز
بـه لشـکـر بـگفـتـا کـدامسـت شـیرکــــه بــــاز آورد کــــیـــن فــــرخ زریـــر
کـه پـیش افـگـنـد بـاره بـر کـین اویکـــــه بـــــاز آورد بـــــاره و زیــــن اوی
پـــذیــرفــتــن انــدر خــدای جــهــانپـــذیــرفـــتـــن راســـتـــان و مـــهــان
کـه هـر کـز مـیـانـه نـهـد پـیش پـایمــر او را دهــم دخـــتـــرم را هــمــای
نجنبـید زیشان کس از جـای خویشز لـشــکــر نـیـاورد کــس پــای پــیـش