شماره ٢

اصلاح شده در 2011/08/16 03:04 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, فردوسی

بــفــرمــود تــا پــیــش او شــد دبــیــرقـلـم خـواسـت چـینی و رومی حـریر
نـویسـنـده از کـلـک چـون خـامـه کـردســوی مــادر روشــنـک نــامــه کــرد
کــه یــزدان تــرا مــزد نــیـکــان دهــادبـــدانــدیــش را درد پـــیــکــان دهــاد
نـوشـتـم یـکـی نـامـه یی پـیـش ازیننــوشــتــه درو دردهــا بــیــش ازیــن
چـو جــفـت تــرا روز بــرگـشـتــه شـدبـه دسـت یکی بـنده بـر کشتـه شد
بــر آیـیـن شــاهـان کـفـن ســاخــتــمورا زیــن جــهــان تــیــز پـــرداخــتـــم
بـسی آشتـی خـواستـم پـیش جـنگنـکـرد آشـتــی چـون نـبــودش درنـگ
ز خـونـش بــپـیـچـیـد هـم دشـمـنـشبــه مــیـنــو رســانــاد یـزدان تــنــش
نـیـابــد کـسـی چــاره از چـنـگ مـرگچـو بـاد خـزانسـت و مـا همچـو بـرگ
جهان یکسر اکنون به پیش شماستبــــر انـــدرز دارا فـــراوان گـــواســـت
کـه او روشـنک را بـه من داد و گـفـتکـه چــون او بــبــایـد تــرا در نـهـفــت
کــنــون بـــا پــرســتــنــده و دایــگــاناز ایـــران بـــزرگـــان پـــرمـــایـــگـــان
فــرســتــیـد زودش بــه نــزدیـک مــنزدایــد مـــگـــر جـــان تـــاریــک مـــن
بــداریـد چــون پــیـش بــود اصــفـهـانز هــر ســو پـــراگــنــده کــارآگــهــان
هـــمـــه کـــارداران بــــا شـــرم و دادکــــه دارای دارابــــشــــان کــــار داد
وز آنـجــا نـخــواهـیـد فـرمـان رواسـتهـمـه شـهـر ایران پـیش شـمـاسـت
دل خـــویــش را پـــر مـــدارا کـــنــیــدمـــرا در جـــهــان نـــام دارا کـــنــیــد
سـوی روشـنـک همـچـنـین نـامـه ییز شــاه جــهـانــدار خــودکــامــه یـی
نـخــســت آفــریـن کــرد بــر کــردگــارجــــهـــانـــدار و دانـــا و پــــروردگـــار
دگــر گــفـــت کـــز گــوهــر پـــادشـــانـــزایـــد مـــگــــر مـــردم پــــارســــا
دلـــارای بـــا نــام و بـــا رای و شـــرمســخــن گـفــتــن خــوب و آوای نـرم
پـــدر مــر تــرا پــیــش مــا را ســپــردوزان پــس شـد و نـام نـیـکـی بــبــرد
چـو آیی شـبـسـتـان و مـشـکـوی منبـبـینـی تـو بـاشـی جـهـانـجـوی مـن
ســـر بــــانـــوانـــی و زیـــبـــای تـــاجفـــروزنـــده یـــاره و تــــخــــت عـــاج
نـــوشـــتـــیـــم نـــامـــه بـــر مـــادرتکــه ایــدر فــرســتـــد تــرا در خــورت
بــه آیـیـن فــرزنــد شــاهــنــشــهــانبــه پــیـش انـدرون مـوبــد اصــفـهـان
پــرســتــنـده و تــاج شـاهـان و مـهـدهم آن را که خوردی ازو شیر و شهد
بــه مـشـکـوی مـا بــاش روشـن روانتــوی در شـبــســتــان ســر بــانـوان
هـمـیـشـه دل شـرم جــفـت تــو بــادشـبـسـتـان شـاهـان نـهـفـت تـو بـاد
بــیـامـد یـکـی فـیـلـسـوفـی چـو گـردســخــنـهـای شــاه جــهـان یـاد کـرد