مطلع سوم

اصلاح شده در 2011/08/17 02:57 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: خاقانی, شعر کهن

بـخ بـخ ای بـخـت و خـه خه ای دل دارهــم وفــادار و هــم جـــفــا بـــردار
مـن تــو را زان سـوی جــهـان جــویـانتـو بـدیـن سـو سـرم گـرفـتـه کـنـار
طــفـل مـی خــوانـدمـت، زهـی بــالـغمسـت می گفتـمت، زهی هشیار
مـن تـو را طـفـل خـفـتـه چـون خـوانـمکــه تــویــی خــواب دیــده بـــیــدار
یــا شــبـــانــگــه لــقــات چـــون دانــمتــو چـنـیـن تــازه صـبــح صـادق وار
دســت بـــر ســر زنــی گــرت گــویــمکآن بـهـین عـمـر رفـتـه بـاز پـس آر
ور تـــو خــواهــی در اجــری امــســالآوری خــــط مـــحــــو کــــرده پــــار
هر چـه بـخـشـم بـه دسـت مزد از مننــپــذیـری و بــس کــنــی پــیـکــار
مـــن ز بــــی کـــاری ارچـــه در کـــارمبــه ســلـاح تــو مـی کـنـم پــیـکـار
ســـر نـــیــزه زد آســـمـــان در خـــاککــه تــویــی آفــتـــاب نــیــزه گــذار
شـهـره مـرغـی بـه شـهر بـنـد قـفـسقــفـــس آبـــنــوس لــیــل و نــهــار
طـــیـــرانـــت چـــو دور فـــکـــرت مـــنبــــر ازیـــن نـــه مـــقـــرنـــس دوار
عــهــد نــامــه وفــات زیــر پـــر اســتگــنــج نــامــه بــقــات در مــنــقــار
دانـــه از خـــوشـــه فـــلـــک خـــوردیکـه بــه پــرواز رســتــی از تــیـمـار
تــــشــــنـــه دارنــــد مــــرغ پــــروازیکه چـو سـیراب گشـت ماند از کـار
تــــو ز آب حــــیــــات ســــیــــرابـــــیکــه چــو مـاهـی در آبــی از پــروار
هــدهــدی کـــز عـــروس مــلــک مــراخــبــر آور تــویـی و نــامــه ســپــار
گــلــبـــن تـــازه ای و نــیــســت تــو راچــون گـل نـخـل بــنـد تــیـزی خـار
شـــاه بـــاز ســـپـــیـــد روزی از آنـــکشـویی از زاغ شـب سـیـاهـی قـار
ایـنـت شــه بــاز کــز پــی چــو مــنـیصــیـد نـســریـن کــرده ای نـهـمـار
کـــه مــرا در ســـه مـــاه بـــا دو امــامبـــه یــکــی ســـال داده ای دیــدار
دو امـــام زمـــان، دو رکــــن الــــدیـــندو قـــوی رکــن کـــعـــبـــه اســـرار
بـــه مــوالــات ایــن دو رکــن شــریــفهم تـمـسـک کـنـم هم اسـتـظـهار
کـــه بـــه عـــمـــر دراز هــســـت مــراخــدمــت هــر دو رکــن پـــذرفــتــار
آری ایــن دولــتـــی اســت ســال آوردچــه عــجــب ســال دولـت آرد بــار
دو فــتــوح اســت تـــازه در یــک وقــتدو لطیفه اسـت سـفتـه در یک تـار
هــر دو رکــن جــهــان مــرد مــی انــدآدمـی مـجــتــبــی و عـیـسـی یـار
هـــر دو رکـــن افـــســــر وجــــود آرایهـر دو رکـن اخــتــر ســعــود نـگـار
شـــدم از ســـعــد اتـــصـــال دو رکــنخـــال الـــســـیــر ز آفـــت اشـــرار
ایـن چــو رکــن هــوا لــطــافــت پــاشو آن چــو رکـن زمـیـن خــلـافـت دار
وهــم ایــن رکـــن چـــون مــقـــوم روحچـــار ارکــان جـــســم را مــعــیــار
کـلـک آن رکـن چــون مـهـنـدس عـقـلپـــنــج دکــان شـــرع را مــعـــمــار
ایـن زخـوی حـاکـمـی مـلـک عـصـمـتو آن ز ری عــالـمـی فــلـک مـقـدار
نــام خـــوی زیــن چـــو روی ری تـــازهکار ری ز آن چـو نقد خـوی بـه عیار
روی ایـــن در ری آفــــتــــاب اشــــراقخـــوی او در خـــوی او رمــزد آثـــار
رکـن خـوی حــبــر شـافـعـی تــوفـیـقرکـن ری صـدر بــوحــنـیـفـه شـعـار
بــا وجــود چــنــیـن دو حــجــت شــرعری و خـوی کوفه دان و مصر شمار
هــاری از حــلــم رکــن خــوی در تـــبهـان خـوی سـردش آنـک آب بـحـار
ری از آن رکـــن مـــصـــر ریــان اســـتاوســت ریـان ز عـلـم و هـم نـاهـار
ایـن حــدیــث نــبــی کــنــد تــلــقــیـنوان عــلــوم رضــی کــنــد تـــکــرار
مــجــلــس هــر دو رکــن را خــوانــنــدکــعــب احــبــار و کــعــبــه اخــبــار
هــر دو فـــتـــاح و رمـــز را مـــفـــتـــاحهــر دو ســردار و عــلــم را بــنــدار
دو عـلـی عـصـمـت و دو جــعـفـر جــاهایـن یـکــی صــادق آن دگــر طــیـار
وز ســوم جـــعــفــر ار ســخـــن رانــمبـــر مــک از آن خــویــش دارد عــار
هـر دو از هـیـبـت و هـبـت بـه دو وقـتهمچـو گل خـاضـع و چـو مل جـبـار
هـر دو بـرجـیـس عـلـم و کـیوان حـلـمهر دو خـورشـید جـود و قطـب وقار
خـود بـر ایـن هـر دو قـطـب مـی گـرددفــلــک شــرع احـــمــد مــخـــتـــار
شـرع را زین دو قـطـب نـیـسـت گـزیـرکه فـلک راسـت بـر دو قـطـب مدار
هـر دو چــون کـوه و گـنـج خـانـه عـلـمهـــر دو بــــحـــر از درون ول زخـــار
بـحـر در کـوه بـیـن کـنـون پـس از آنـککــوه در بــحــر دیـده ای بــســیــار
هـــر دو زنـــبـــور خـــانـــه شـــهـــواتکـــرده غـــارت چـــو حـــیــدر کــرار
چـــون عــلــی کــایــنــه نــگــاه کــنــددو عـلی بـین بـه عـلـم وحـی گـزار
هـــر دو رکــــنـــنـــد راعــــی دل مـــنعــمــر آن بــیــن مــراعــی عــمــار
ایـن بــه تــبــریـز ز آب چـشـمـه خـضـرکــرده جــلــاب جــان و مــن نـاهـار
آن بـــری قــالــب مــرا چــو مــســیــحداد تـــریــاک و روح مــن بـــیــمـــار
ایـــــن مــــــرا زائر، آن مـــــرا عــــــائذایـن مـرا مــخــلــص، آن مـرا دل دار
چـه عـجـب کـامـده اسـت ذو الـقـرنینبــه ســلــام بــرهــمــنــی در غــار
بـــر در پـــیـــر شـــاه مـــرو گـــشـــایارســــلـــان آمـــد و نـــدادش بــــار
شـاه سـنـجـر شـدی بــه هـر هـفـتــهبــه سـلـام دو کـفـش گـر یـک بــار
شــــمــــس نـــزد اســــد رود مــــادامروح ســوی جـــســـد رود هــمــوار
ذره را آفــــــــتــــــــاب بــــــــنــــــــوازدگـر بــرش قـدر نـیـســت در مـقـدار
کــنــم از حــمــد و مــدح ایـن دو امــامری و خــوی را ز مــحــمـدت دو ازار
بـه خـدایی کـه هـم ز عـطـسـه خـوکمــوش را در جـــهــان کــنــد دیــدار
که کرمشـان بـه عطـسـه ماند راسـتکآیــد الــحــمــد واجـــب آخــر کــار
گـر چـه قـبـلـه یـکـی اسـت خـاقـانـیروی و خـــوی دان دو قــبـــلــه زوار
ربـــع مــســکــو ز شــکــر پـــر کــردیهم نشـد گفتـه عشـری از اعشـار
مـــن بـــه ری مـــکـــرمــی دگـــر دارمبـــکـــر افـــلـــاک و حـــاصـــل ادوار
صـــدر مــشـــروح صــدر تـــاج الــدیــنکـوسـت صـدر صـدور و فـخـر کـبــار
چــون خــط جــود خــوانــی از اشــرافچـــون دم زهـــد رانـــی از اخـــیــار
تـــاج را طـــوق دار و مــمـــلـــو کـــنــدمــالـــک طـــوق و مــالـــک دیــنــار
تــیـر گــردون دهـان گــشــاده بــمـانـدپـیـش تـیـغ زبــانـش چـون سـوفـار
خــــلـــف صـــالـــح امـــیـــن صـــالـــحکه سـلف را بـه ذات اوسـت فـخـار
حــبـــر اکــرم هــم اســطــقــس کــرمنـــــیــــر اعـــــظـــــم، آیـــــت دادار
هـــو روح الــــوری و لــــاتــــعــــجــــبفــالــیـواقــت مـهـجــت الــاحــجــار
دل پــاکــش مــحــل مـهـر مـن اســتمـهر کـتـف نبـی اسـت جـای مـهار
مـــهـــر او تـــازیـــم ز مـــصـــحـــف دلچــون ده آیـت نـیـفـکـنـم بــه کـنـار
تـاج دین جـعـفـر و امـین یحـیی اسـتاین بـهین درج و آن مـهینـه شـمـار
تـاج دین صـاعـد و امـین عـالـی اسـتســـر کـــتـــاب و افـــســـر نــظـــار
هست امین چار حرف و تاج سه حرفبـسم بـین هر سه حـرف والله چـار
ایـن یـمــیـن مــراســت جــای یـمــیـنوان یـســار مـراســت حــرز یـســار
شــمـس مـلـک آمـد و ظــلــال مـلـوکعــیـد گــوهـر شــد و هـلـال تــبــار
امـــدح الـــعـــیــد والـــهــلـــال مـــعـــابـــقــریــض نــتـــیــجــت الــافــکــار
مــذ رایــت الــهــلــال فــی ســـفـــریصــرت افــدی اهــلــت الــاســفــار
تــــا بــــه رویـــش گـــرفـــتـــه ام روزهجــز بــه یـادش نـکــرده ام افــطــار
کــنـت بــالـری فــاســتــقــت غــلـلـیمــن غـــوادی ســـحـــابـــه مــدرار
و ارتـــفــاعــی بـــه فــیــض هــمــتـــهکــارتــفــاع الــریــاض بــالــامــطــار
لـــوقـــضـــی بـــالـــنــوال لـــی وطـــراقـــضـــیــت بـــالـــثـــنــالــه اوطـــار
زنــده مــانــداز تـــعــهــد چـــو مــنــینــام او بـــالــعــشــی و الــابـــکــار
آهـــو ار ســـنـــبــــل تـــتـــار چـــریـــدنه بـه مـشـک اسـت زنده نام تـتـار
تـــاری از رای او چـــو بـــغــداد اســـتاز عــزیـزی بــه کــرخ مــانــد خــوار
بــل کـه تـاز آن عـزیـز ری مـصـر اسـتخوار صد قاهره است و قاهره خوار
اوســت عــیــســی و مــن حــواری اوکـه حـیـاتـم دهـد بـه حـسـن جـوار
خــــود نـــدارد حــــواری عـــیـــســـیروز کــوری و حــاجـــت شــب تـــار
خــصــم خــواهـد کــه شــبــه او گـرددشـبــه عـیـسـی کـجــا رود بــر دار
نـــیـــک دانـــد کـــه فـــحـــل دورانـــمدلــم از چــرخ مـاده طــبــع افــکــار
نــشــکــنــد قــدر گــوهــر ســخـــنــمنــظـــم هــر دیــو گــوهــر مــهــذار
ســــگ آبـــــی کــــدام خــــاک بـــــودکـــه بــــرد آب قـــنـــدز بــــلـــغـــار
مــنــم امــروز ســابــق الــفــضــلــیــننــتــوان گــفــت لــاحــقــنـد اغــیـار
کـــه غـــبـــار بـــراق مــن بـــر عـــرشمی رود وین خـسـان حـسود غبـار
ایـن جــدل نــیـســت بــا نــوآمــدگــانکـــه ز دیــوان مـــن خـــورنـــد ادرار
بــل مــرا ایــن مــراســت بـــار قــدمــاکـه مـجـلـی مـنـم در ایـن مـضـمـار
هـمــه دزدان نــظــم و نــثــر مــنـنـنــددزد را چــو نــنــهــد مــحــل نــقــار
لــیــک دزدی کــه شــوخ تـــر بـــاشــدبــــانـــگ دزدان بــــرآورد نــــاچــــار
لـیـک غــمـاز اوســت نـطــق چــنـانـکعــطــســـه دزد و ســـرفــه طـــرار
گر چـه حـاسـد بـه خـاطرم زنده اسـتخــاطـرم کـشــت خــواهـد او را زار
مـار صــد ســال اگـر کـه خــاک خــوردعـاقـبــت خـورد خــاک بــاشـد مـار
ایـن قــصــیـده ز جــمــع ســبــعــیــاتثــامـنـه اســت از غـرایـب اشــعــار
از در کــــعـــــبـــــه گــــر درآویــــزنــــدکـعـبــه بــر مـن فـشـانـدی اسـتـار
زد قـــفـــانـــبـــک را قـــفـــائی نــیــکوامـرء الــقــیـس را فــکــنـد از کــار
کــردم اطــنــاب و گــفــتــه انـد مــثــلحــاطــب الـلـیـل مـطــنـب مـکـثــار
آخــــر نــــامــــه نــــام تــــاج کــــنــــمکــه عــســل بــاشــد آخــر انــهــار
هسـت طـومار شـکـل جـوی بـه خـلـدچـار جـوی بـهـشـت از ایـن طـومـار
مــردم مـطــلــق اســت از آن نـامــشآخــر اســت از صـحــیـفـت الـاذکـار
عــــذر مـــن بــــیـــن در آخــــر قــــرآنلــفـــظ الــنــاس را مــکــن انــکـــار
تــــا بــــه روز قـــیـــام یـــاد تــــو بــــادواهـــب الـــروح، وارث الـــاعـــمـــار