در مرثیه

اصلاح شده در 2011/08/17 03:21 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: خاقانی, شعر کهن

از افــق مـلـکـت ار ســتــاره فــرو شــدطلعت شمس ابد سوار بماناد
مـاه نـوار در حــجــاب غـرب نـهـان شــدداور شـرق آفـتـاب وار بــمـانـاد
از چـمـن دولـتـی کـه بـاغ کـیان راسـتگـر گـل نو رفـت نوبـهار بـمـاناد
دست قضا گر شکست شاخ نو از سروسرو سعادت به جویبـار بـماناد
گـر رطـب رنـگ نـاگـرفـتـه شـد از نـخـلنخـل کیانی بـه نخل زار بـماناد
ور گـهـر تــاج نـابــســوده شـد از بــحــربـحـر گـهر زای تـاجـدار بـمـاناد
مــدت عــمــر ار نــداد کــام ســـیــاوشدولـت کـاوس کـام کـار بـمـاناد
ور بـه اجـل زرد گـشـت چـهـره سـهرابرسـتـم دسـتـان کـارزار بـماناد
زاده بـــهــرام گـــور کـــور کـــه ار شـــدعـزت بــهـرام بــرقـرار بــمـانـاد
چـشـم و چـراغی که از میان کیان رفتنور کـیان ظـل کـردگـار بـمـانـاد
گـر بــه گـهـر بــاز رفـت جــان بــراهـیـماحـمد مختـار شاد خوار بـماناد
شـیر بـچـه گـر بـه زخـم مور اجـل رفـتپـیل فـکن شـیر مرغـزار بـماناد
بـچـه بـاز ار شـکار دسـت قـضـا گشـتبـاز سـپـید ظـفر شـکار بـماناد
شـاه معـظـم مسـیح قالب ملک اسـتملک ز عدلش بـر آب کار بماناد
عـمـر سـلـیـمـان عـهـد بــاد ابــدالـدهـرحـضـرت بـلقیس روزگار بـماناد
تــاج سـر آفـریـنـش اســت شـه شـرقدر کــنـف آفــریـدگــار بــمــانـاد
تـحـفـه اسـلـامـیـان دعـاسـت کـه یاربخـسـرو اسـلام شهریار بـماناد