شماره ٧٧١: کیست که گوید ببارگاه سلاطین

اصلاح شده در 2011/08/11 22:09 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: خواجوی کرمانی, شعر کهن

کیسـت کـه گوید بـبـارگاه سـلاطـینحـال گـدایـان دلـشـکـسـتـه مـسـکـین
سوخته ئی کو که خون ز دیده بـبـارداز سـر سـوزم چـو شمع بـر سـر بـالین
در گذر ای بـاغبان که بلبل سرمستبــاز نـیـایـد بــه غـلـغـل تــو ز نـسـریـن
بــا رخ بـسـتـان فـروز ویـس گـلـنـدامکـس نـبـرد نـام گـل بـمـجـلـس رامـیـن
کــی بــرود گــر هــزار ســال بــرآیــداز ســرفـرهـاد شــور شــکـر شــیـریـن
عاشق صادق کسی بود که نخواهدمـلـکـت کـسـری بـجـای مـهـر نـگـارین
شمسه چین نیست در تـصور اورنگجــز رخ گــلـچــهـر مـاهـروی خــورآئیـن
مـرغ دل از زلـف دلـبــران نـبــرد جـانکـبـک نـیـابـد امـان ز چـنـگـل شـاهـین
منکـر خـواجـو مشـو کـه اهل نظـر راروی بتان قبله است و کیش مغان دین