شماره ٨٨: چون نداری جان معنی معنی جانرا چه دانی

اصلاح شده در 2011/08/11 22:14 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: خواجوی کرمانی, شعر کهن

چـون نداری جـان مـعـنی مـعـنی جـانرا چـه دانیچـون نـدیدی کـان گـوهر گـوهر کـانـرا چـه دانی
هر کـه او گوهر شـناسـد قـیمت جـوهر شـناسـدگـوهـر کـانـرا نـدیـده جــوهـر جــانـرا چــه دانـی
تـا تـرا شـوری نـبـاشـد لـذت شـیـریـن چـه یـابـیتــا تــرا دردی نـبــاشـد قـدر درمـانـرا چــه دانـی
چـون سـر مـیـدان نـداری پــای دریـکـران چـه آریچـون رخ مـردان ندیدی مـرد مـیدان را چـه دانی
خـدمت دربـان نکرده رفـعـت سـلطـان چـه جـوئیطــاق ایـوانــرا نــدیـده اوج کــیـوانــرا چــه دانـی
چون تو سرگردان نگشتی منکر گوی از چه گردیچـون تـو در میدان نبـودی حال چوگانرا چه دانی
گرنه چون پروانه سوزی شمع را روشن چه بـینیورنه زین پیمانه نوشی شرط و پیمانرا چه دانی
صـبــر ایـوبــی نـکـرده درد را درمـان چـه خـواهـیحـزن یعـقـوبـی نـدیده بـیـت احـزانـرا چـه دانـی
چـون دم عیسی ندیدی گفتـه خواجـو چـه خوانیچـون یـد بـیضـا نـدیدی پـور عـمـرانـرا چـه دانـی