در مدح امیر سیف الدین (محمد)

اصلاح شده در 2011/08/16 20:59 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: سعدی, شعر کهن

شـکـر و فـضـل خـدای غـزوجــلکـــه امـــیـــر بــــزرگـــوار اجــــل
شـرف خـانـدان و دولـت و مـلـکخـانه تـحـویل کـرد و جـامـه بـدل
دیـوش از راه مـعـرفـت مـی بــردمـلـکـش بـانـگ زد کـه لـاتـفـعـل
نـیک بـخـتـان بـه راحـت مـاضـینـفـروشـنـد عـیـش مـسـتـقـبـل
حـاصل لهو ولعب دنیا چـیسـت؟نام زشت و خمار و جنگ و جدل
جــای دیـگـر نـعـیـم بــار خــدایچـشـمه سـلـسـبـیل زند مـنبـل
نــه تــو بـــازآمــدی کــه بــازآوردحـسـن تـوفـیقـت از خـطـا و زلل
غـرقـه را تـا یکـی نـگـیرد دسـتنـــتـــوانـــد بــــرآمـــدن ز وحـــل
تــا نـگـویـی انـاالـذی یـســعــیای بـــرادر هــوالـــذی یــقـــبـــل
بــنـدگـان ســرکـشـنـد و بــازآرددسـت اقـبـلـا سـیـف دین و دول
همه شمعند پیش این خورشیدهـمـه پـروانـه گـرد این مـشـعـل
لاجـرم چـون سـتـاره راست بـودنــتـــوانــد کــه کـــژ رود جـــدول
فکر من چیست پـیش همت او؟نـخـل کـوتـه بـود بـه پـای جـبــل
زحـل و مـشـتـری چـنـان نگـرنـدپــایــه قــدرت ای بــزرگ مــحــل
کــه یـکـی از زمـیـن نـگـاه کــنـدبــه تأمـل بــه مـشـتـری و زحـل
سـعـدیا قصـه خـتـم کن بـه دعـاان خـــیــرالـــکـــلـــام قـــل و دل
دوسـتـانـت چـو بـوسـتـان بـادنددشـمـنانت چـو بـیخ مـسـتأصـل
هـمــه کــامـی و دولــتــی داریچـه دعـا گـویـم ای امـیـر اجــل؟
دشـمنت خـود مبـاد و گر بـاشـددیـده بــردوخـتــه بــه تــیـر اجـل