شکایت از دگرگونی حال روزگار

اصلاح شده در 2011/07/31 22:42 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: سنایی غزنوی, شعر کهن

بـس کـنید آخـر محـال ای جـملـگـی اصـحـاب مالدر مــکــان آتــش زنـیـد ای طــایـفــه اربــاب حــال
زیــنــهــار و زیــنــهــار از گــرم رفـــتـــن دم زنــیــدزیـن یـجــوز و لـایـجــوز و خـرقـه و حــال و مـحــال
خـرقـه پـوشـان گـشـتـه اند از بـهر زرق و مخـرقـهدیـن فـروشـان گـشـتــه انـد ار آرزوی جــاه و مـال
ای نظـام الـدین و فـخـر مـلـت ای شـیخ الـشـیوخچـند ازین حـال و محـال و چـند ازین هجـر و وصال
کـی تــوان مـر ذوالـجــلـال و ذوالـبــقـا را یـافــتــندر خـــط خــوب تـــکــیــن و در خـــم زلــف یــنــال
پـای بـنـد خـیر و شـری کـی شـود در راه عـشـقآنـکـه بــاشـد تــشـنـه شـوق و کـمـال ذوالـجـلـال
از دو بــیـرون نـیـسـت الـا شـربــتـی یـا ضـربــتـیگــر نـعــیـم آیـد مــنـاز و گــر جــحــیـم آیـد مــنـال
مـردن آن بــاشـد کـه مـتـواری شـود سـیـمـرغ وارهـشــت جــنــت زیـر پــر و هـفــت دوزخ زیـر بــال
نـیسـت نـقـصـانی ز نـا آورده طـاعـت های خـلـقهـســت مـسـتــغـنـی ز آب و گـل، کـمـال لـایـزال
ای جــنـیـد و بــایـزیـد از خــاک ســرهـا بــرکــنـیـدتـا جـهـانـی بــر جـدل بــیـنـیـد و قـومـی در جـدال
ایـن مـیـان را بــسـتـه انـدر راه مـعـنـی چـون الـفو آن شده بی شک ز دعویهای بی معنی چو دال
ای دریـــغــــان صــــادقــــان گـــرم رو در راه دیـــنتـیر ایشـان دیده دوز و عـشـق ایشـان سـینه مال
کــی خــبــر داری تــو ای نــامــحــرم نــا اهــل راهاز جــفــاهــای صــهــیــب و از بـــلــاهــای بــلــال
عـالـمـی زاغ سـیـاه و نـیـسـت یـک بــاز ســپــیـدیـک رمــه افــراســیـاب و نـیـســت پــیـدا پــور زال
تــا حــشــر گــردنـد شــاگــردان دون الـفــلــتــیـنپــردگـی گـشــتــنـد زیـن غـم اوســتــادان کـمـال
بـی مـزه شـد عـشـقـبـازی زیـن جـهـان بـی مـزهعـاشـقـان را قـحــط آمـد زیـن تــبــاه تــنـگ سـال
وین ظریفان بین کز ایشان تنگ شد پهنای عشقوین جـمـیلـان بـین کـز ایشـان ننگ میدارد جـمـال
صــف دیـوان بــیـنـم ایـنــک در مــقــام جــبــریـیـلبــیـشـه شـیـران شــرزه شــد پــنـاه هـر شــکـال
عــشــق یـعــقــوب ار نـداری صــبــر ایـوبــیـت کـوقــدر بــدر ار نـیـســتــت بــاری کـم از قــدر هـلـال
دولـتـی بـود آن دوالـی کـش عـمر در کـف گـرفـتورنـه عـمـر هـسـت بـسـیـاری نـمـی بـیـنـم دوال
یا همـه جـان بـاش یا جـانـان کـه انـدر راه عـشـقدر یـکـی قـالـب نـبــاشـد جـان و جـانـان را مـجـال
نـاریـان بــیـن بــا سـه دوزخ سـرد مـانـده در تـمـوزابـلـهـان بـین بـا دو دریـا غـرق گـشـتـه در سـفـال
در جــهــان آزاد مــردی کــو کــه بــا وی دم زنــیـممـحـرم و شـایـسـتـه و اهـل و مـریـد و بـی مـلـال
کــوی صــدیــقــان بــدیــده رفــت بــایــد نــز قــدمراه صـدیـقـان بــه طـاعـت رفـت بــایـد نـه بـه بــال
گــر بـــه عــقــبـــی دیــده داری کــوت زاد آخــرتور بــه دنــیـا تــکــیـه داری هـســت دنــیـا را زوال
صـدهـزاران رنـج بــوبــکـر از یـکـی ایـن حـرف بــودنـوح نهصـد سـال نـوحـه کـرد تـا شـد همـچـو نـال
گـردم بـوبـکـر خـواهـی بــخـشـش یـک نـانـت کـوور کـمـال نـوح جــویـی نـوحــه ات کـو نـیـم ســال
بـود آن گـه وقـت «کـان الـکـاس مجـریها الیمین »هسـت اکنون گاه «کان الکاس مجـریها الشمال »
کـاسـد و فـاسـد شـد آن سـحــر حــرام سـامـریهسـت گـفـتـار سـنـایی عـشـق را سـحـر حـلـال