در مدح بهرامشاه

اصلاح شده در 2011/07/31 22:58 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: سنایی غزنوی, شعر کهن

نـه از ایـنـجـا نـه از آنـجـا دل مـن بــرد مـهـیزین گهر خـنده نگاری و شکر بـوسـه شهی
زین جـهـانـسـاز ظـریفـی و جـهانـسـوز بـتـیزیـن جـگـر خـوار شـگـرفـی و دلـاویـز مـهـی
مه که باشد که همی هر شب و هر روز کندآفـتــابــش رهـی و کـوکـب سـیـاره خــهـی
دیـد رضـوان بـه خـرابـیش ز یک روز چـو گـنـجبـه عـجـب گفـت همی کینت نکـو جـایگهی
زان رخ و زلــف شــب و روز نـمـایـنـده رخــشروز عــیـد و شــب قــدر از حــرکـات کـلـهـی
گفـتـی آن هر شـکـن از زلف بـر آن عـارض اوتـوبـه ای بـود بـرو از هـمـه سـوهـا گـنـهـی
دل نـازک بـه یکـی طـفـل سـپـردم کـه نمـاندنیز در دسـتـم از آن پـس جـز لاحـوال واهی
دل و جـــان را زخــم و حـــلــقــه او بـــا رخ اوصــدهـزاران ره وانــگــه خــطــر صــدر رهـی
از بـس اندیشـه زلفـینش بـه غـم در پـوشـیددل و چشمم ز دو زلفش سیهی بر سیهی
دیـده بــا چــهــره او کــرد حــریـفــی تــا مــندر مــیــان دو رخــش دارم بــر پــادشــهــی
گـر چـه تـاب گـنـهـم نـیسـت ولـیک از پـی اودارم از مـحـنـت ایـن دل ز مـحـبــت گـنـهـی
چـون بـپـیوسـت غمش بـا رحـم هستـی مننـیـســتــی زادم ازو ایـنـت قــوی درد زهـی
همچـو جـوزام بـمـانده ز غـمش روی بـه رویکه نبـینم همی آن روی چو مه مه بـه مهی
چـار طـبـعـنـد و نه افـلـاک کـه پـاینده حـسـننیسـت بـر چـهره او مـر همه را پـنج و دهی
گــویـم او را بــروم گــویــد بــر مــن بــدو جــوز این چنین کهدان کم گیر چو تـو بـرگ گهی
هسـت چـون آب زنـخـدانش چـهی از بـر اویکـس نـدیدسـت چـنین نـادره در هیچ گـهی
آب دیدست همه خلق ز چـه لیک بـه چـشمکـس ندیدسـت بـدین بـلعـجـبـی آب چـهی
نـور زایـد هـمــی از چــاه زنــخــدانـش نـه آبدارد آن چـه مگر از چـشـمه خـورشید رهی
بــســر او سـنـایـی بــه نـکـویـی و بــه عـدلنه چـنو دیده بـه عـالـم نه چـو بـهرامشـهی
پـادشاهی که بـه هفت اقلیم از پـنجـم چـرخهـمـچـنـو دیـده بــهـرام نـدیـدسـت شـهـی
ربـعـی از کـشـور او وز همه گـردون حـشـریرعـبـی از هیبـت او وز همه عـالـم سـپـهی