شماره ٧٨

اصلاح شده در 2011/08/01 20:24 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: سیف فرغانی, شعر کهن

نــام تــو چــون بــر زبـــان آیــد هــمــیآب حــیــوان در دهــان آیــد هــمــی
در تـــن مـــرده چـــه کـــار آیــد ز جـــاندر دل از یــاد تـــو آن آیــد هـــمـــی
در دل مـــن آتـــش ســـودای تـــســـتآب در چــشــمــم از آن آیـد هـمــی
خود مرا زآن چشم و روی از رو و چشمآب رفــت و خــون روان آیـد هــمــی
اشــک مــن بـــر ســوزن مــژگــان مــنچـون در انـدر ریـسـمـان آیـد هـمـی
تــا مـن انـدر چـنـگ هـجــرانـم چـو نـینـالـه از مـن بــی دهـان آیـد هـمـی
گـر دهـانـم را بــلـب گـیـری چــه ســودخـون ز هر چـشـمـم دوان آید همی
مـی روی چــون دلــبــران وز هـر طــرفبـی دلـی در پـی بـجـان آیـد هـمـی
تـــو بـــســـنـــگـــی آب روی او مـــبـــرکـز تـو سـگ را بـوی نـان آید هـمـی
دیـگـران را هـر نـفـس بـر دسـت لـطـفاز ســمـاط وصـل خــوان آیـد هـمـی
مـا بــجـای سـگ دریـن در خـفـتــه ایـمقـسـم مـا زآن اسـتـخـوان آید همی
وصـف یک موی تـو کـردن مشـکـلـسـتورچــه هـر مـویـم زبــان آیـد هـمـی
وصــف تــو در طـبــع کـژ بــنـده راســتهـمـچـو تـیرانـدر کـمـان آیـد هـمـی
وز گـشــاد دل کــه در بــنـد غــمـســتچـون رها شـد بـر نشـان آید همـی
غـــرقـــه بـــحـــر غـــم تـــو از جـــهــانهـمـچــو دریـا بــر کــران آیـد هـمـی
چـون فرشتـه بـا کسـش پـیوند نیسـتبــهـر امــری در جــهـان آیـد هـمــی
پــــای او زنـــجــــیـــر تــــو دارد چـــو درزآن مــقــیـم آســتــان آیــد هــمــی
تـــا گــشــادی بـــاشــدش روزی ز تـــوپــای بــر جــان و روان آیــد هــمــی
دل چــو گــل خــنـده زنــان آیـد هـمــیکآن بــهــار بــی خــزان آیـد هـمــی
چــون خــبــر ســوی گـلـســتــان آورنـدکـو بــسـوی گـلـسـتـان آیـد هـمـی
روی گــل از شــرم چـــون لــالــه شــودکآن رخ چــون ارغــوان آیــد هــمــی
لـالـه را چـهـره شـود چــون شـنـبــلـیـدکـو چـو گـل در بـوسـتـان آید همـی
بــر ســریـر چــرخ از خــورشــیــد و مــهروی او سـلـطـان نـشـان آید هـمـی
از بــسـاط حــسـن او یـک بــیـدقـسـتمـه کـه شــاه اخــتــران آیـد هـمـی
پـیش درگـاهش زمـین بـوسـد نخـسـتآنـگــهـی بــر آســمــان آیـد هـمــی
مـا در آن دم زهـر حـسـرت مـی خـوریمکـو ز لـب شـکـرفـشــان آیـد هـمـی
رزق ســوی مـرد مـســکـیـن چــون روداو بـــنــزد مــا چــنــان آیــد هــمــی
نزد مردم چـون سـخـن هسـت آشـکـارکـو چـو انـدیـشـه نـهـان آیـد هـمـی
هــرکــه گــریــد در هــوای او چـــو ابـــربــر هـوا دامـن کــشــان آیـد هـمـی
هرکـه تـرک سـر کـنـد در کـوی دوسـتپــای او بــر لــامــکــان آیـد هــمــی
عـــاشـــقـــان تـــنـــگ دل را در رهــشبــار ســر بــر تــن گـران آیـد هـمـی
طــالـب او تــاجــر تــرســنـده نـیـســتکـو چــو خــر بــا کـاروان آیـد هـمـی
چــون شـتــر خـامـوش راهـی مـی رودنی چـو زنگ افـغـان کـنان آید همی
عـــاشـــق مــنــبـــرنــشـــیــن قــرب راآســمــانــهــا نــردبــان آیـد هــمــی
هـمــت عــاشــق ز دنــیـا فــارغــســتنـفـرتــش زیـن خـاکـدان آیـد هـمـی
بــام گــردون زابــر چــون بــالـاتــرســتبـــی نــیــاز از نــاودان آیــد هــمــی
دل تــهــی کــن از خــودی چــون دایـرهکـیـنـت سـود بـی زیـان آیـد هـمـی
زآنـکــه جــانــان مــردل چــون صــفــر راهـمـچـو نـقـطـه در مـیان آید هـمـی
راعی احـوال خـود بـاش ار چـه عـشـقروح را حــــرز امـــان آیـــد هـــمـــی
گــوســپــنـدان را ز گــرگ ایـمـن مــدانورچه موسی شان شبان آید همی
گــر ز دولــت خـــانــه قــســـمــت مــراقـرعـه بـر مـلـک جـهـان آیـد هـمـی
خــاک کـوی او خــوهـم کـز هـر سـوش«بــاد جــوی مـولـیـان آیـد هـمـی »
در بـــــهــــاران کــــز گــــل آراســــتــــهبـاغـهـا هـمـچـون جـنـان آید هـمـی
ســوی گــل زآن مــی روم کــز وی مــرا«بــوی یـار مــهـربــان آیـد هـمـی »
در رکــاب اوســت دایــم حـــســن از آنعـشـق بـا دل هم عـنـان آید همـی
هـمـت مـا را نـفـاد از عــشــق اوســتتــیـزی تــیـغ از فـســان آیـد هـمـی
گـوهـر وصــفـش ز طـبــع مـن چــنـانـکدر ز دریـــا زر ز کـــان آیــد هـــمـــی
مــدعــی گــویــد فــلــانــی تــا بـــکــیشـعـر گـو و بـیـت خـوان آیـد هـمـی
در دلـم از تــاب عـشـقـت آتــشـیـسـتشـعـر از آن آتـش دخـان آیـد هـمـی
شـعـر من آتـش بـمن در زد چـو شـمـعسـوخـتـی زآنـت گـمـان آیـد هـمـی
چــون چــراغـم مـی بــســوزد روغـنـیکــز دلــم ســوی زبــان آیـد هـمــی