شماره ٤٥٥: ای بکویت عاشقان رانور رویت رهنمای

اصلاح شده در 2011/08/01 20:58 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: سیف فرغانی, شعر کهن

ای بــکــویـت عــاشــقــان رانـور رویـت رهـنــمــایهمچـو شـادی دوسـتـان را انده تـو دلـگـشـای
خـاک درگـاه تــو چــون بــاد بــهـاری مـشـک بــویآتـش عشق تـو همچـون آب حـیوان جـان فزای
شور بـخـتـی را که بـا تـلخـی اندوهت خـوشستدوسـتـی جـان شـیرین در دلش نگـرفـت جـای
انـدریـن دوران نـاقـص جــزتــو از خــوبــان کـراسـتمـعـنیی کـامـل چـودین صـورت چـودنیا دلـربـای
گـرچــه گـردون شـان نـهـد در راه تــو سـربــر قـدمبــر سـر گـردون گـردان عـاشـقـان بـیـنـنـد پـای
از بـــرای زر گـــدایــی کـــی کـــنـــد درویــش تـــوزآنکـه زر نزدیک او بـی قـدر بـاشـد چـون گدای
ای که وصل دوست خواهی دشمن خود گرنه ییترک عالم کن مخوه جز دوست چیزی از خدای
بــر سـر خــار ریـاضـت مـدتــی بــنـشـیـن بــبــیـنروی مــعــنـی دار او انــدر گــل صــورت نـمــای
نـــردبــــان هـــمــــت انــــدر زیـــر پــــای روح نـــهزآنکـه دل می گویدت کـای جـان بـعـلیین بـرآی
طـایـر مـیمـون نـخـواهـدشـد زشؤم بـخـت خـویشجــغـد را گـر سـالـهـا در زیـر پــر گـیـرد هـمـای
سـیف فـرغـانـی بـخـود کـس را بـر او راه نـیـسـتگـر در او مـی خـوهـی بـیـخـود بـکـوی او درآی