شماره ٥٢٣: ای زیاران گشته غافل ازتو خود یاری نیاید

اصلاح شده در 2011/08/01 21:02 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: سیف فرغانی, شعر کهن

ای زیـاران گـشـتـه غـافـل ازتـو خـود یاری نـیایدخـفـتـه یی در جـامـه نـاز از تـو بـیـداری نـیـایـد
قدر غمخـواران عشق خود ندانی تـا چـو ایشانغم خوری بسیار وپیشت کس بغمخواری نیاید
از در تـو نـان نـیابـم زآنـکـه همـچـون مـن گـدا راخاک همچـون سیم حاصل جـز بـدشواری نیاید
هرکـه تـرک مـال کـرد وچـون فـقـیر آمد بـرین درهـمـچـو زر هـرجـا رود هـرگـز بـرو خـواری نـیاید
روی شــهــر آرای تــو حــاجــت بآرایــش نــداردمـهـر ومـه را فـیض نـور از چـرخ زنـگـاری نـیـاید
چون ز حضرت سلک قرآن را جواهر منتـظم شدحـاجـتــی اوراق مـصـحـف را بــزر کـاری نـیـایـد
یکدرم از خـاک کویت بـه زصـد گنج اسـت وی راکــار ایـن گــوهـر ازآن زرهــای دیـنــاری نــیـایـد
هـر کـجـا تـو رو نـمـودی شـور انـدر مـردم افـتـداز مگس چـون شهد بـیند خویشتـن داری نیاید
عشـق اگر پـوشیده دارم از ملامت بـاشم ایمنبـر کـمر چـون کیسـه نبـود کـس بـطـراری نیاید
جانم از لعل تو بوسی یافت شیرین شد حدیثمطـوطـی ار شـکـر خـورد زو تـلخ گـفـتـاری نیاید
صـحـبــت بـد نـیـک را هـرگـز نـگـردانـد زنـیـکـیگـر(چـه) بـا خـارسـت گل هرگز ازو خـاری نیاید
گر نبـیند روی خـوبـت سـیف فـرغـانی چـه گویدچـون گـلـی نـبــود زبــلـبــل نـالـه وزاری نـیـایـد