شماره ٦٠: یار پیمان شکنم با سر پیمان آمد

اصلاح شده در 2011/07/31 18:13 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, عبید زاکانی

یـار پــیـمـان شـکـنـم بــا ســر پــیـمـان آمـددل پــــر درد مــــرا نــــوبــــت درمــــان آمــــد
این چه ماهیست که کاشانه ما روشن کردوین چه شمعیست که بازم به شبستان آمد
بــخـت بــاز آمـد و طـالـع در دولـت بـگـشـادمـدعــی رفــت و مـرا کــار بــه ســامـان آمـد
مــی بــیــاریـد کــه ایـام طــرب روی نــمــودگــل بــریــزیــد کــه آن ســرو خــرامــان آمــد
از سـر لـطـف بــبــخـشـود بـر احـوال عـبـیـدمــگــرش رحــم بـــدیــن دیــده گــریــان آمــد