ایضا در مدح عمیدالملک وزیر

اصلاح شده در 2011/07/31 18:18 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, عبید زاکانی

بــیـمـن طــالـع فـیـروز و بــخــت فـرخ فــالهـمـای دولـت و اقـبــال مـیـگـشـایـد بـال
فــراز بـــارگــه خـــواجـــه زمــیــن و زمــانفــلــک مــهـابــت مــه روی آفــتــاب نـوال
خـدایگـان جـهـان رکـن دین عـمـیدالـمـلـکمـحـیط مرکـز دولـت سـپـهر جـاه و جـلـال
به قهر حاسد سوز و به لطف مجلس سازبه جود دشمن مال و به رای دشمن مال
سـزد کـه صـدر نـشـینـان کـارخـانـه قـدسکـنـنـد از ســر تــعـظـیـم و ز سـر اجــلـال
ثــنـای حــضــرت او بــالـعـشــی والـابــکـاردعـــای دولــت او بـــالــغـــدو والـــاصـــال
اگـر چـه رشـحـه فـیض سـخـای او بـاشـدخــرد امـیـد نـبــنـدد دگـر بــه نـیـل مـنـال
جـهـان پــنـاهـا عـالـی جـنـاب حـضـرت تــومـقـر جـاه و جـلـالـسـت و مـنـبـع افـضـال
زنور رای تـو گـر مـقـتـبـس شـود مه و مهرمـنزه آید از وصـمـت مـحـاق و زوال (کـذا)
بــود چـو بــود تــو سـنـجــنـد خـازنـان درتتـرازویـش فـلـک اطـلـس و زمـین مـثـقـال
تـرا رسد بـه جـهان سروری بـه استـحقاقتـرا رسد بـه جهان خواجگی بـه استقلال
زمین بـه حکم شما گشت مستقیم ارکانزمان ز کلک شـما گشـت منتـظـم احـوال
تــصـور اســت عـدو را خــیـال مـنـصـب تــو«زهی تـصـور بـاطل زهی خـیال محـال »
در ایـن مــیـان غــزلــی درج مـیـکــنـم زیـراز جـنس شـعـر، غـزل بـه بـرای دفع ملال
رسـید موسـم گـل بـاز کـز شـمیم شـمالدمــاغ دهــر شــود از بـــخــور مــالــامــال
زمـین زلـالـه تـذرویـسـت نـسـتـرن مـنـقـارهوا ز ابـر عـقـابـیسـت آتـشـین پـر و بـال
چـو شـانه کرد صـبـا جـعد سـنبـل سـیراببـنفـشـه بـر طـرف عـارض چـمن زد خـال
میان صحن چمن عکس بـرگ گل بـر جویچـو آتـشـیسـت بـر آمـیخـتـه بـه آب زلـال
غـزال خـرمـن سـنـبــل کـشـیـد در آغـوشچـکـاو لـالـه نـعـمـان کـشـیـد در چـنـگـال
پـیـام گـل بــه سـوی بــاده مـیـبــرد گـوئیچـنین که بـاد صبـا می دود بـه استـقبـال
چــو شـد حـرارت بــر شـاخ ارغـوان غـالـبطـبـیـب بـاد صـبـا خـون گـشـاد از قـیفـال
مـیـان مـصــر چــمـن گـل ز بــامـداد پــگـاهچو یوسفیست که بـرقع بـرافکند ز جـمال
بــه بــاغ ســوســن آزاد هــر زمــان گــویـدغـلـام بــاد شــمـالـم غـلـام بــاد شـمـال
بـه شـادمـانی و دولـت بـبـین هزاران عـیدبـه کامرانی و عشرت بـمان هزاران سـال
عــلــو قــدر تـــو فــارغ ز جـــور دور فــلــککـمـال جـاه تـو ایـمـن ز شـرعـیـن کـمـال