گفتگوی خضر(ع)با دیوانه ای

اصلاح شده در 2011/07/31 20:00 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

بـــود آن دیــوانــه عـــالــی مــقــامخـضـر بـا او گفت ای مرد تـمام
رای آن داری کـه بــاشــی یـار مـنگـفـت بـا تـو بـرنـیـایـد کـار مـن
زانـک خـوردی آب حـیـوان چـنـد راهتــابــمـانـد جـان تـو تــا دیـرگـاه
مـن در آنـم تــابــگـویـم تــرک جــانزانک بـی جـانان ندارم بـرگ آن
چـون تـو انـدر حـفـظ جـانـی مـانـدهمن بـه تـو هر روز جان افشانده
بهتر آن باشد که چون مرغان ز دامدور می باشیم از هم والسلام