در شرح گرفتاری و مدح عبدالحمید احمد بن عبدالصمد

اصلاح شده در 2011/08/16 06:32 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, مسعود سعد سلمان

چــون از فـراق دوســت خــبــر دادم آن غــرابرنــگ غـــراب داشـــت زمـــانــه ســـیــاه نــاب
چــونـانـکـه از نـشـیـمـن بــر بــانـگ تــیـر و زهبــجـهـد غـراب نـاگـه جـسـتــم ز جــای خـواب
از گــــریـــه چــــون غــــرابــــم آواز در گــــلـــوپـــیــدا نـــبـــود هــیــچ سؤال مـــن از جـــواب
از خون دو چشم من چو دو چشم غراب و دلآویــخـــتـــه غــرابـــی گــشــتـــه ز اضــطــراب
بــودم حــذور هــمــچــو غــرابــی بــرای آنــکهـمـچــون غـراب جــای گـرفـتــم دریـن خــراب
گـر روز مـن سـیـه چـو غـراب اسـت پـس چـرامــانــنــده غـــراب نــدانــم هــمــی شـــتـــاب
بـر هجـر چـون غـراب خـروشـان شـدم بـه روزآمـــوخـــتـــم ز بـــنــد گـــران رفـــتـــن غـــراب
چـون بـانگ او بـه گـوش مـن آید ز شـاخ سـروگـیـتــی شـود چـو پــرش در چـشـم مـن ز آب
گـویم چـرا خـروشـی نـه چـون مـنـی بـه بـنـدبـــرخــیــز و بــر پــرو بــرو و دوســت را بــیــاب
ور اتـــفـــاقــت افــتـــد و بـــیــنــی بـــت مــراآگـه کـنـش کـه بـر تـن مـن چـیسـت از عـذاب
گـو تــا مـن از تــو دورم و دور از تـو گـشـتـه امبــریـان بــر آتــش غـم هـجــر تــو چـون کـبــاب
بــردنـدم از بــر تــو گـروهـی ســتــیـزه جــویکـرده ز کـیـن و خــشــم دل و روی را خــضـاب
بـر کـوه خـواب کـرده بـه یـک جـای بــا پـلـنـگدر دشــت آب خــورده بــه یـک جــوی بــا ذئاب
بـی شرم چون مخنث و بی عافیت چو مستبی نفس همچو کودک و بی عقل چون مصاب
تـازنده همچـو یوز و شکم بـنده همچـو خـرسدرنـده هـمـچــو گـرگ و ربــایـنـده چـون کـلـاب
راهـــی بـــریــده ام کـــه درخـــتـــان او زخـــارهــمــچــون مــبـــارزانــی بـــودنــد بـــا حــراب
چــون زلـف تــو هـواش ظــلـام از پــس ظـلـامچـون کـار مـن زمـینـش عـقـاب از پـس عـقـاب
کـردم بــه دم نـسـیـم هـوا را هـمـی سـمـومکـردم بــه اشـک ریـگ بـیـابــان هـمـی خـلـاب
اکــنــون بـــدیــن مــقــام در آن آتـــشــم ز دلکــش زاب دیـده افــزون مــی گــردد الــتــهـاب
چـشـمـم ز بـس کـه کـریم هـمـچـون رخ تـذروپـشـتـم ز بـس کـه خـارم چـون سـینه عـقـاب
سـر یـافـتـه سـت نـرمـتـریـن بــالـش از حـجـرتـن یـافـتـه سـت پــاکـتــریـن بــسـتــر از تـراب
در هر دو دسـت رشـتـه بـندسـت چـون عـنانبــر هـر دو پـای حـلـقـه کـنـدسـت چـون رکـاب
یک دسـت من مذبـه و یک دسـت من مـحـکشــب از بـــرای پــیــشــه و روز از پــی ذبـــاب
از پــشــت دســت گــیـرد دنـدان مـن طــعــاموز خــون دیــده یــابــد لــبــهــای مــن شــراب
هـسـتــم یـقـیـن بــر آنـکـه گـر صـاحـب اجــلخـــواهـــد بـــر تـــو زود بـــود مـــر مـــرا ایـــاب
عـبـدالـحـمـید احـمـد عـبـدالـصـمـد کـه مـلـکنــه از شــیــوخ دیــد چــو او و نــه از شــبـــاب