شکایت از اوضاع و مدح عمید حسن

اصلاح شده در 2011/08/16 06:34 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, مسعود سعد سلمان

هـیـچ کـس را غــم ولـایـت نـیـســتکــار اســلــام را رعــایــت نــیــســت
نـیـسـت یـک تـن درین هـمـه اطـرافکــه درو وهـن را ســرایـت نــیـســت
کـــــارهــــای فـــــســـــاد را امــــروزحــد و انــدازه ای غــایــت نــیـســت
مـی کـنـنـد ایـن و هـیـچ مـفـســد رابــر چـنـیـن کـارهـا نـکـایـت نـیـسـت
نــیـســت انــصــاف را مــجــال تــوانعــدل را قــوت حــمــایــت نــیـســت
زیـن قـوی دســت مـفــســدان مـا رادسـت و تـمکـین یک جـنایت نیسـت
آخــر ای خــواجــه عــمــیـد حــســناز تـو ایـن خـلـق را عـنـایـت نـیـسـت
از هـمـه کـارهـا کـه در گـیتـی اسـتهیچ کـس را چـو تـو هـدایت نـیسـت
چــه شـد آخـر نـمـانـد مـرد و سـلـاحعـلـم و طـبــل نـی و رایـت نـیـســت
لشـکـری نیسـت کـار دیده بـه جـنگکــار فــرمـای بــا کــفــایـت نـیـســت
ایـن هـمــه هــســت شــکــر ایـزد رااز چـنـیـن کـارهـا شـکـایـت نـیـسـت
چـه کـنم مـن کـه مـر شـمـا را بـیشهــیـچ انــدیـشــه ولــایـت نــیـســت
بــه چــنـیـن عـیـب هـای عـمـر گـذارغــم و رنــج مــرا نــهـایـت نــیـســت
جان شیرین خوشست و چون بشوداز پـس جـان بـه جـز حـکایت نیسـت
ایـن هـمـه قـصــه مـن هـمـی گـویـماز زبــان کــســی روایــت نــیــســت
وین مـعـونت کـه مـن همـی خـواهمدانـم از جــمـلــه جــنـایـت نـیـســت
شــد ولــایــت صــریــح تـــر گــفــتــمظاهر است این سخن کنایت نیست
آیـــتـــی آمـــده دریــن بـــه شـــمـــاگــر چــه امـروز وقــت آیـت نـیـســت