هم در تمحید سلطان محمود

اصلاح شده در 2011/08/16 18:19 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, مسعود سعد سلمان

بــهـســت قـامـت و دیـدار آن بــت کـشـمـیـریـکــی ز ســرو بــلــنـد و یـکــی ز بــدر مـنـیـر
بتی که هست رخ و زلف او به رنگ و به بوییـکـی شـبـیه عـقـیـق و یکـی بـسـان عـبـیـر
دل و بـرش بـه چـه ماند بـه سختـی و نرمییکـی بـه سـخـت حـدیـد یکـی بـه نـرم حـریـر
بـبـرد عـارض و زلـفـینـش از دو چـیـز دو چـیـزیکـی سـپـیـدی شـیـر و یکـی سـیـاهـی قـیر
دلـم شــد و تــن ازو تــا جــدا شــدم مـن ازویـکـی ز رنـج غــنـی و یـکـی ز صــبــر فــقـیـر
دو چـیـز دانـم اصـل نـشـاط و راحـت خـویـشیـکــی وصــال نــگــار و یـکــی ثــنــای امــیــر
امیر غـازی مـحـمـود کـش دو چـیز سـزاسـتیکـی هـمـایون تـاج و یکـی خـجـسـتـه سـریر
شـهـی کـه بـیـنـی دو دسـت جـود او بـاشـدیـکـی چـو بـحـر طـویل و یـکـی چـو بئر قـعـیـر
شهی که هست دل و دست او بـه گاه سخایکـی چـو بـحـر مـحـیط و یکـی چـو ابـر مطـیر
بـبـرد طـلـعـت و فـهـم وی از دو چـیـز سـبـقیــکــی ز زهــره از هــر یـکــی ز تــیــر دبــیــر
معین اوسـت فلک چـون مشیر اوست جـهانیکـی چـه نیک معـین و یکی چـه نیک مشـیر
قــضـــا مــســـاعـــد او و قــدر مــســـخـــر اویکی چو گشته رهین و یکی چو گشته اسیر
همـی گـشـاید کـشـور همـی سـتـاند مـلـکیکـی بـه عـزم درسـت و یکـی بـه رای بـصـیر
هـمـیـشـه دولـت و اقـبــال سـوی او بــیـنـییکی بـه فـتـح مبـشـر یکی بـه سـعـد بـشـیر
خــدایـگــانـا هـمـواره قــدر و هـمـت تــســتیکـی سـنـی و رفـیع و یکـی بـلـنـد و خـطـیـر
ز هـیـبــت تــو بــرانـداخــتــنـد بــبــر و هـژبــریکی ز بـیشه نشست و یکی ز دشت مسیر
ز بــهـر مـجــلـسـت ای شـاه ابــر و بــاد آمـدیـکـی ز کـوه بــلـنـد و یـکـی ز بــحــر قــعــیـر
نــثـــار مــجـــلـــســـت آورد ابـــر و بـــاد روانیــکــی ز دریــا در و یــکــی ز کـــوه عـــبـــیــر
درخـت و مـرغ شـدنـد از پـی تـو بــاغ بـه بـاغیکـی گـشـاده نقـاب و یکـی کـشـنده صـفـیر
نــشـــاط کــن مــلــکـــا بـــاده مــروق نــوشیکـی بـه مجـلس حـزم و یکـی بـه نعـمت زیر
همـیشـه بـاد دو دسـت تـو تـا جـهـان بـاشـدیکی بـه مشـکین زلف و یکی بـه لعلی شـیر
هـمـیشـه بـاد شـهـا نـیکـخـواه و بـدخـواهـتیـکـی بـه بـزم نـشـاط و یـکـی بـه رنـج زحـیـر
هـمـیـشـه دولـت و اقـبـال بـا تـو بـاد بـه هـمیــکــیــت بـــاد نــدیــم و یــکــیــت بـــاد وزیــر
هـمـیـشــه بــاد ســر و دیـده بــدانـدیـشــتیکـی بـریـده بـه تـیغ و یکـی خـلـیـده بـه تـیـر