مدح علاء الدوله مسعود شاه

اصلاح شده در 2011/08/16 18:19 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, مسعود سعد سلمان

شــکــوفــه طــرب آورد شــاخ عــشــرت بــارکـه بـوی نـصـرت و فـتـح آیـد از نـسـیم بـهـار
گـرفـت جــام طـرب عـیـش بــا هـزار نـشــاطنـــمــــود روز فــــرح روز بــــا هـــزار نـــگــــار
بــدیـن بــشــارت مــطــرب نـوای نــغــز بــزنبــدیـن سـعـادت سـاقـی نـبـیـنـد لـعـل بـیـار
کـه بــازگـشــت بــه فـیـروزی از جــهـاد غــزاعــلــاء دولــت مــســعــود شــاه دولــتـــیــار
مؤیــدی کــه زمــیــن را بـــه رأی کـــرد آبـــادمـظــفــری کـه جــهـان را بــه تــیـغ داد قـرار
بــه بــوی مــهـرش زایـد هـمـی زآتــش گــلبــه بــاد کـیـنـش خــیـزد هـمـی ز آب شــرار
بـــنـــازد از شـــرف نـــام او هــمـــی دنـــیــابــخــنــدد از طــرب مــهــر او هــمــی دیـنــار
نـهـاد روی بــه هـنـدوسـتــان بــه نـیـت غـزوگـــذشـــتـــه رایــتـــش از اوج گـــنــبـــد دوار
بــه عــون اســلــام افــراخــتــه هـزار عــلــمبــه گـرد هـر عـلـم آشـفـتـه لـشـکـری جـرار
کـشـیـده خـنـجـر مـصـقـولـش آفـتــاب نـهـادگـشـاده چــتــر هـمـایـونـش آســمـان کـردار
مـبــارزان هـمـه بــر بــارهـا فــکــنـده عــنـانمـجـاهـزان هـمـه بـر کـوههـا کـشـیده مـهـار
ز حـربــه هـا بــه صـفـت روزهـا نـجـوم آگـیـنز نـعـل هـا بــه شـبـه خـاک هـا هـلـال نـگـار
هـوا ز رایـت مــنـصــور او گــلــاب ســرشــکزمـیـن ز مــوکــب مـیـمـون او عــبــیـر غــبــار
بــرانـد سـخــت و بــیـامـوخـت بــاد را رفـتــنبـــرفــت مــســرع و بـــنــمــود آب را رفــتــار
صـدای کـوسـش رعـدی فـکـنـده در هـر کـوهسـرشـک تـیغش سـیلی گشـاده از هر غـار
مبـارزانش چو شیران دست شسته بـه خونبـه حـمـلـه هر یک چـون اژدهای مـردم خـوار
بـتـاخـتـنـد بـه هـر گـوشـه ای چـو پـویان بـادبــتـافـتـنـد بــه هـر جـانـبـی چـو سـوزان نـار
فــکـنـده نـاچــخ در مـغــز کــفــر تــا دســتــهنشـانده بـیلـک در چـشـم شـرک تـا سـوفـار
فـلـک بــجـنـبـیـد از هـول و سـهـم گـیـراگـیـرزمــیــن بـــلــرزیــد از تـــرس و بـــیــم دارادار
ســوار تــعــبــیـه بــی شــمـار لـشــکـر دیـنکـشـیده صـفـها همـچـون زبـانـه های شـرار
چـو ابـر و بـاد ز حـرص جـهـاد و غـزو بـتـاخـتز هـر سـویـی سـپــه تــرک و لـشـکـر جــرار
ز بــاد تــیـغ چــو دریـا بــخــاســت آتــش رزمز بــوم هـنـد بــرآمــد چــو دود گــرد و غــبــار
سـپــه بــه لـشـکـر بــرهـان پــور مـلـعـون زدکـه بــود مـلـهـی مـخــذول را سـپــه سـالـار
چــو بـــنــدیــان دگــر پـــالــهــنــگ در گــردنبـــداشـــت او را در بـــارگــاه حـــاجـــب بـــار
بــه هـنـد شــاهـا فــتــوح بــود دارالــمــلــککـه کـافـری هـمـه بـر قـطـب او گـرفـت مـدار
حـدیـث و قـصـه آن حـال نـیـسـت پــوشـیـدهکـه کـعــبــه شــمـنـان بــود و قـبــلـه کـفــار
خـزانـه هـا را در هـنـد بــازگـشـت بــدوسـتچــو بــازگـشــت هـمـه رودهـا بــه دریـا بــار
سـپـاه و نـعـمـت و پـیل و سـلـیح مـلـهـی راکــه بـــود والــی آن عــامــلــی دگــر پــنــدار
سـتـیزه طـبـعـی عـفریت فعـل و جـادو کیشپــلـیـد خــویـی ابــلـیـس اصــل و دیـو تــبــار
شـهـاب سـطـوت و دریا نـهیب و بـاد شـکـوهزمـانه بـسـطـت و گـردون تـوان و کـوه یسـار
بــه پــیـل غــره و از کــس نـیـافــتــه مـالـشزمـال مـسـت و بــه تـنـبــیـه نـاشـده بــیـدار
بــه قــلـعــه ای کـه ازو بــاد کــم رود بــیـرونبـه بـیـشـه ای کـه دور دیـو بــد بـرد هـنـجـار
پـــنــاه کــرده و نــابـــوده هــیــچ وقـــت او راز تــاخــتــن غـم و از رزم سـاخــتــن تــیـمـار
ز دور چــون خـبــر تــیـغ بــی قـرار تــو یـافـتفــرار کــرد و نــیــارســت جــســت راه فــرار
بـجست بـیهش و از بـیم جان چنان پنداشتکـه هـسـت افـعـی پـیچـانـش بـر مـیان زنـار
نــه بــازدیــد هــمــی تــنــد شــخ ز ژرف درهنـه فـرق کـرد همـی روز روشـن از شـب تـار
نـکـرد یـک شـب خـواب و نـخـورد یـک روز آبنــیـافــت یـک پــی راه و نــدیـد یـک تــن یـار
بــه گـوشــش آمـد آواز رعـد و نـفـخــه صــوربـه چـشـمش آمد شـکـل درخـت صـورت مار
نـیافـت دسـت و نـشـایسـت بـودنـش نـاکـامنـداشـت پـای و بـبــایـسـت رفـتـنـش نـاچـار
نـهـیـب شـاه بــرو حــلـقـه کـرد گـرد جــهـانکـه ره نبـودش پـیش و پـس و یمـین و یسـار
شتافت خواست بـه خدمت ز بهر عز و شرفدو دسـت کرده بـکش بـنده سـان و چـاکروار
ولـی نـبـسـتـش صـورت کـه یک زمـان نـدهدبــه جــانـش خـنـجــر زنـهـار خـوار تــو زنـهـار
عـزیـز جــان را آخــر بــه سـیـم و زر بــخــریـدتــو ایـن تــجــارت نـیـکــو تــجــارتــی انــگــار
بـه عـامـلـی چـو دگـر عـاملـانت شـد راضـیبـه بــنـدگـی چـو دگـر بــنـدگـانـت کـرد اقـرار
زهی بـه جـاه تـو دولت بـه فتـح بـسـتـه کمرخـهی بـه رأی تـو ملـت ز فـخـر کـرده شـعـار
تــو دســتــبــردی در بــوم هـنــد بــنــمــودیکـه گـشــت عـمـده امـثــال و مـایـه اشــعـار
ز مـعـجـزات تــو یـک نـکـتـه یـاد خـواهـم کـردقــیـاس گـیـرد دانـش بــه انـدک از بــســیـار
چـو گـشـت رنگ سـواران بـه رنگ دیده شـیرچـو گـشـت کـام دلـیران بـه طـعـم زهره مـار
فــرو زدنــد یــکــایــک بـــه صــیــدگــاه بـــلــابــســاط خــاک بــه رویــن ردای روز بــه قــار
سـرسـران ز شغب گشـت چـون سـر مفلوجدل یــلــان ز فــزع مــانــد چــون دل بــیــمــار
ز بــاد کــوســش بــلـا گــرفــت خــاک نـبــردبـــه آب تــیــغ بـــرافــروخــت آتــش پــیــکــار
بـه سـطـح خـوف و رجـا بـربـکرد مرکـب غـزوقــضــا بـــه دور فــرو رانــد نــطــع را پـــرگــار
ز حـلق جـنگ بـه جـای نفس بـجـست آتـشز پــلــک مــرگ بــه جــای مـژه بــرآمــد خــار
عـدم ز حـرص همی جـسـت بـا وجـود قـریناجــل بــه طــمـع هـمـی کـرد بــا امـل دیـدار
ز جوش حمله جهان شد چو بحر طوفان موجز بـرق تـیـغ فـلـک هـمـچـو ابـر صـاعـقـه بــار
چـو ابـر و بـرق ز هر جـانب مصـاف بـخـاسـتز تــیـغ گــریـه ســخــت وز کــوس نــالــه زار
تـو حـملـه کـردی و آهخـتـه گـرز مـسـعـودیبـــر آن تـــکـــاور هــامــون نــورد کـــوه گــذار
بــه زیـر زخــم تــو پــران عـقـاب عـمـر شـکـربـه پـیش رخـش تـو تـازان نـهنـگ جـان اوبـار
نـبــوده طـعـن تــو را حــامـل آتــشــیـن بــارهنـگـشـتــه زخـم تــو را حـاجــز آهـنـیـن دیـوار
قـضـا چـو شـکـل نـهیب تـو دید روی بـتـافـتسپید گشتش چشم و سیه شدش رخسار
چــه دیـد دیـد سـواری نـهـاده جــان بــر کـفچـه گفت گفت پـیاده ست چـرخ بـا تـو سوار
ز صــحــن صــحــرا کــهـســارهـا پــدیـد آمــدز بـس که گشـت بـدن های کـشـتـگان انبـار
بــه زیـر چــرخ پــدیــدار گــشــت عــالــم روحز بـس نفس که بـرآمد ز کشتـگان چـو بـخـار
چــو بــیـخ کـفـر بــریـدی و شـاخ شـرک زدیبــه ســعــی و دولــت و تــوفــیـق ایـزد دادار
تــمـام شــد بــه ســم مـرکــبــان آهـو ســمزمــیـن هـنــد ز بــهــر نــهــال دیـن شــد یـار
حــســام بــرق تــف ابــر پــیـکــر تــو ز خــونبــه چـپ و راسـت فـرو رانـد جـویـهـا هـمـوار
بــهـار هـنـد ز بــارنـده تــیـغ تــو بــشــکـفـتز اسـتـخـوان سمنستـان شد و ز خـون گلزار
بــه مـرزهـا در دلـهـای زاجــران هـمـه تــخـمبـه شـاخ هـا بـر سـرهای بـت پـرسـتـان بـار
شکسـتـه شد بـه یک آسیب تـو هزار مصافگـشـاده شـد بـه یک آشـوب تـو هزار حـصـار
ز شـرزه شـیران افـکـنده شـد سـپـاه سـپـاهز ژنــده پـــیــلــان آورده شــد قــطــار قــطــار
قــرار یـافــت پــس از بــی قــرار بــودن تــیـغچـو فـتـح دادش بــوس و ظـفـر گـرفـت کـنـار
ز کــارکــرد تـــو آگــاه شـــد زمــان و زمــیــنز فــتـــح نــامــه تـــو مــوج زد بـــلــاد و دیــار
فـرانمود زمـانه کـه جـز بـه حـکـم تـو نیسـتمـــدار گـــنـــبــــد دوار و کـــوکـــب ســـیـــار
چـنانکه جـسـتـی از بـخـت و داشتـی در دلبـرآمدت همه مقصود و راسـت شد همه کار
بـــدانــکــه رهــبــر اســرار رازهــای تــو بــودبــه هـر چــه کـرد تــوفـیـق عــالـم الـاســرار
چــو عـاجــزسـت ز آثــار و مـعـجــزت خــاطـرچــو قــاصــرســت ز کــردار نــادرت گــفــتــار
جـز این چـه دانم گـفـتـن کـه عـنصـری گـوید«چـنـین نـمـایـد شـمـشـیـر خـسـروان آثـار»
ز بـــخــت بـــادی ای اصــل بــخــت کــامــرواز مـلــک بــادی ای فــخــر مـلـک بــرخــوردار
چـو حـق خـنـجـر بـر دشـمـنـان گـذارده شـدتــو حــق سـاغـر بــا دوسـتــان خـود بــگـذار
چــو ســرو یــازان و چــو مــهــر تــابــان گــردچــو چــرخ دولـت یـارو چــو ابــر نـعـمـت بــار
ز شـاخ دولـت پــیـوسـتــه بــار نـصـرت چـیـنبـه بــاغ عـشـرت هـمـواره تـخـم نـزهـت کـار
تـو بــود خـواهـی تـا حـشـر پــادشـاه زمـیـنکــه مــالــک الــارضــیـنـی و وارث الــاعــمـار
نشـاط جـوی وزانصاف و راسـتـی شـب و روزبـه بـام دولـت و دین هر دو پـاسـبـان بـگـمار