مدح سلطان ابراهیم

اصلاح شده در 2011/08/16 07:00 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, مسعود سعد سلمان

شـب آخـر شـد از جـهـان شـب مـنکـــه نــگـــرددش روز پـــیــرامـــن
بــسـت صـورت مـرا چـو در پـوشـیـدشــب تــیــره ســیــاه پــیــراهــن
کـــه بـــر اطـــراف چـــرخ زنـــگـــاریبــه کــواکــب بــدوخــتــش دامـن
از سیاهی شب بـه رنگ و به شکلبــود چــون مـاه مـنـخـسـف روزن
ریــخــتـــه دهــر قــیــر بـــر صــحـــرابــیــخــتــه چــرخ دوده بـــر بــرزن
چــرخ گـردان چــو خــسـروان بــزرگدر و گــوهـر نـشــانـده بــر گــرزن
چـون بــه نـظـاره در سـپــهـر کـبــودبــنـگـرسـتـم چـنـان فـتــادم ظـن
کــز شــهــاب و مــجــره بــر گــردونزر و تـیغ اسـت بـر محـک و مسن
چـون بـدیـدم کـه صـبــح بــاز گـرفـتاز چـــراغ ســـتــــارگـــان روغـــن
شـاد گـشـتــم بــدانـکـه دانـســتــمکه چـو خـورشـید دید خـواهم من
طـــلــعــت آنــکــه نــور طــلــعــت اومــی فــروزد چـــو آفــتـــاب زمــن
پــادشــا بــوالــمــظــفــر ابــراهــیــمآســمـان خــوی و ابــر پــاداشــن
آن سـتــوده چــو فـضـل در هـر بــابوآن گـزیـده چــو فـخـر در هـر فـن
هـیـبــتــش گـرنـه دســت داودسـتمـوم چــون گـرددش هـمـی آهـن
ای تــو از خــلــق چــون خــرد ز روانتـنت از دهر همـچـون سـر ز بـدن
نــیـســت رای تــو را ظــلــام خــطــانـیـسـت جـود تــو را غـبــار مـنـن
مجـلس تـو ز تـو بـه شـب روز اسـتصــفـه تــو ز تــو شــده گـلـشــن
مـسـنـد از روی تـو بـه نـور چـو چـرخمجلس از لفظ تو به در چون عدن
مـجــلـســت جــز خــلـاف را مـنـبــعدرگـــهــت جـــز نـــیــاز را مأمـــن
مـشـک شـد خـاک زیـر پــای ولـیـتمـار شــد در کــف عــدوت رســن
دشـمـنـت را نمـانـد یک تـن دوسـتدوسـتـت را نـمـانـد یـک دشـمـن
بــاد و خــاکـی گـه شـتــاب و درنـگآب و نــاری بـــه رای و پــاداشــن
بــا رفــیـقــان و پــیـش مــهـمــانــانعـید تـو مورد گـشـت روی سـمن
در مــصــاف تــو از شــهـاب ســهـامنــتــوانــد گــریــخــت اهــریــمــن
گـــر عـــدوی تــــو آفـــتــــاب شـــودکـندش خـشـم تـو چـو نجـم پـرن
بــــا ســـر تــــیـــغ و گـــردن گـــرزتسـر سـرخــســت و گـردن گـرزن
از نـهـیـب شـکـســتــن و بــســتــنسـر گـردن بـخـسـت و گـردن تـن
نــاچـــخ تـــیــغ تـــو زر انــدودســـتهـر دو روئیـن گــذار و شــیـر اوژن
زانـکــه افــســان تــیـغ و نـاچــخ تــوتـرک خـودسـت و غـیبـه جـوشـن
ای یـلـان پــشـت رزم مـی نـمـایـیـدکــز پــی رزم زنـده شــد بــهـمـن
ای گــرازان هــلــاجـــهــان گــیــریــدکـه جــهـان را پــدیـد شـد بــیـژن
ای ضـــحـــی کــرده عــقــل را ایــامای بـــرافــکــنــده روزگــار فــتـــن
هر که هست از سخن گرفت شرفبــاز از تــو شـرف گـرفـت سـخــن
از عـــطـــارد فـــصـــیـــح تـــر بـــودمچــو زحــل کــرده ای مـرا الــکــن
گـر بــر آتــش نـهـی مـرا چــون مـومور در آب افــکـنـیـم چــون چــنـدن
در صـــفـــات تـــوام بـــه بـــاغ ثـــنــامی سرایم چـو فاخـتـه بـه چـمن
گــــر مــــرا دیــــده و زبـــــان از تــــونـیـســت امـروز جــاری و روشــن
ایــن و آن را بــه کــوری و گــنــگــیبـاد نـهـزان تـنـگ چـشـم و دهـن
تــا هـمـی گــل دمــد بــه فــروردیـنسـوسـن آیـد بــه بــار در بـهـمـن
شـاد بـادی بـه طـبـع هـمـچـون گـلتـازه بـادی بـه روی چـون سوسن
در سـلـامـت بـه مـجـلـس مـیمـونتبـــــاز آورده ایـــــزد ذوالـــــمـــــن