هم در مدح او

اصلاح شده در 2011/08/16 18:42 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, مسعود سعد سلمان

نــه چــو تـــو در زمــانــه نــامــورینه چـو نام تـو در جـهان سـمـری
عـزم تـو کف حـزم را تـیغـی اسـتحــزم تــو روی عــزم را ســپــری
نـه چــو کــیـن تــو ظــلـم را زهـرینـه چـو مـهر تـو عـدل را شـکـری
بـی هـوای تـو نـیسـت هـیچ دلـیبـی ثـنای تـو نیسـت هیچ سری
مـال شـد در جـهان چـو مـنـهزمـیتــا بــر او یـافـت جـود تـو ظـفـری
رعــــد کــــردار در هــــوا افــــتـــــداز هــوای تــو در زمــان خــبـــری
فـلـکـی خـیـزد از تــو هـر نـفـسـیعـالـم بــاشــد از تــو هـر نـظـری
یــک صــلــه مــادح تــو نــاســتــدهانـــدر آیـــد دمـــادمـــش دگـــری
پــیـش چـشـمـت نـعـوذبــالـلـه ازونیسـت چـرخ و زمـانه را خـطـری
کـس نـبــیـنـد چـو تــو کـمـربــنـدیدر جـهـان پـیـش هـیـچ تـاجـوری
خـاص خـسـرو رشـیـد بــاقـی بــادکـه جـهـان را جـمـال بــاقـی بـاد
چرخ بی حشمت تو روشن نیستمـلـک بـیـرای تـو مـزین نـیـسـت
نـیسـت آهن بـه بأس و هـمـت تـوورچه چیزی به بأس آهن نیست
بــی نــمــودار طــبــع صــافــی تــوصـورت مـکـرمـت مـعـین نـیسـت
نـیـسـت از گـفـتــه تــو یـک نـکـتـهکه درو صـد هزار مضـمن نیسـت
خــلـق را بــا گـشــاد دشــت قـضـابـهتر از خدمت تو جوشن نیست
بـه جـز از کـین و مهر تـو بـه جـهانشب تـاریک و روز روشن نیسـت
تــا ز دل نـعــره زد ســیـاســت تــوفتـنه را هیچ هوش در تن نیست
نـیسـت یک شـیـر تـنـد گـردنـکـشکـه تـو را رام و نرم گردن نیسـت
کــم ز کــیـخــســرو نــه ای زیـراکهر غـلـامیت کـم ز بـیژن نیسـت
ســبــب ایـن بــلـنـد گــفــتــن مـندولت تـوسـت فکرت من نیسـت
خـاص خـسـرو رشـیـد بــاقـی بــادکـه جـهـان را جـمـال بــاقـی بـاد
تــا تــو را بــنــدگــی زمــانـه کــنــدخـدمـت چـرخ بــی بــهـانـه کـنـد
آســـمـــان بــــلـــنـــد رتـــبــــت رارتــبــت قــدرت آســتــانـه کــنــد
تــیـر امــیــد کــز کــمــان بــجــهــدمـال و گـنـج تــو را نـشـانـه کـنـد
هــر دری را کــه هــمــت تـــو زنــدفــلـک از دولـت آســتــانـه کــنـد
اخـــتـــران فــلــک شـــرار شــونــدکآتــش خــشـم تــو زبــانـه کـنـد
شـــکـــم حـــادثـــات آبـــســـتـــناز نــهــیــب تــو آفــکــانــه کــنــد
مـوکـب عـدل تــو چــو بــخــروشــدبــه هـزیـمـت سـتـم روانـه کـنـد
بــــچــــگــــان را ز امـــن تــــو دراجزیــر پـــر عــقــاب خـــانــه کــنــد
دسـت اقـبــال تـو بـه خـیـر هـمـیدر دهــان قــضــا دهــانــه کــنــد
غــــور ایـــام در نـــیـــابــــد چــــرخگـر جــز از رای تــو کـمـانـه کـنـد
خــاص خــسـرو رشـیـد بــاقـی دادکـه جـهـان را جـمـال بــاقـی بـاد
سـوی هر مقـصـدت که رای کشـدزیـن تـو جـاه چـرخ سـای کـشـد
فــر تــایــیــد تــو بــه گــیــتــی بــرهـر زمـان سـایـه هـمـای کـشـد
مــرکــب جــود تــیـز دســت کــنــددر هـزیـمــت نـیـاز پــای کــشــد
بـــه جـــلـــالــت عـــنــان دولــت راحـکـم جـام جـهان نـمـای کـشـد
لــشـــکــر نــصـــرت نــصـــیــری راگـرد تــو تــیـغ در ســرای کـشـد
خــلـق بــدخـواه تــو ز هـیـبــت تــودم و نـالـه بــســان نـای کـشــد
گــردن دشــمـنـت گــرفــتــه اجــلزین سـرای اندر آن سـرای کشد
هــر زمــانــم بـــهــار مــدحــت تــودر یـکـی بــاغ دلـگـشـای کـشـد
صــــد هـــزاران گـــل ثــــنـــات دروفـکـرت من بـه چـند جـای کشـد
بــه هـمــه کــامــهــات آهــســتــهصـنع و تـوفـیق یک خـدای کشـد
خـاص خـسـرو رشـیـد بــاقـی بــادکـه جـهـان را جـمـال بــاقـی بـاد
ای ســرشــتــه بــه ســیـرت رادیداد رادی بــــه واجــــبــــی دادی
تـازه در خسروی بـه حل و بـه عقدصـد طـریـق ســتــوده بــنـهـادی
رنــجــهـا را بــرســم در بــســتــیعـرصـهـا را بـه قـصـد بـگـشـادی
غــرض مــدح و مــحــمــدت بــودیوز پــی جــود و مــکــرمــت زادی
عـدل را نـوربــخــش خــورشــیـدیمـــلــــک را آب داده پــــولــــادی
خــلـق را ســودمـنـد پــیـشـگـهـیشـــاه را اســـتـــوار بـــنـــیــادی
ممـلـکـت شـاد شـد بـه شـاگـردیتـا تـو سـر بـر زدی بـه اسـتـادی
بـــــــــــــــــــــــــــودم آزاد زاده آزادبـنـده گـشـتـم بـه بـنـد بـیـدادی
وز تـــو آزادیـــم نـــبـــایـــد از آنـــکبــــنـــدگــــی تــــو بــــه ز آزادی
خـاص خـسـرو رشـیـد بــاقـی بــادکـه جـهـان را جـمـال بــاقـی بـاد
بــســتــه طــاعـت تــو گـردون بــادگـیـتـی از نـعـمـت تـو قـارون بـاد
تـا فـلـک را قـران سـعـد بـن اسـتبـخـت بــا دولـت تـو مـقـرون بــاد
صـــولـــت عـــز را جـــلـــالـــت تـــوگـــوشـــمــال زمــانــه دون بـــاد
مـــدد دخـــل تـــو ز هـــر جـــانـــبمــدد مــایــه دار جــیــحــون بــاد
حــیـلــه گــوش و گــردن مــدحــتزر بــی عــدو در مــکــنــون بـــاد
دشـمـن تـو از ایـن جـهـان کـم بـادوآنچـه دشمن نخواهد افزون بـاد
هــرکــه انــدر حــســاب تــو نــایــداز حــســاب زمــانـه بــیـرون بــاد
نــــار کــــردار حـــــاســـــدت را دلبـه حسد گفته بـاد و پر خون بـاد
جــای نـظــاره گــاه چــشــم تــو رازلـف گـلـبـوی و روی گـلگـون بـاد
فـال شـاهی بـه تـو هـمـایون شـدروی شـادی بـه تـو هـمـایون بـاد
خـاص خـسـرو رشـیـد بــاقـی بــادکـه جـهـان را جـمـال بــاقـی بـاد