اندرز

اصلاح شده در 2011/08/16 07:17 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, مسعود سعد سلمان

در نـشـیـب آمـدی مـجــوی فـرازوقـت نـاز تـو نـیـسـت تـیـز مـتــاز
نـه ای آگــه ز حــال و مــعــذوریخـفـتــه غـفـلـتــی و بــسـتــه آز
پـی گـسـسـتـه چـرا دهی ناوردپــر شـکـسـتـه چـرا کـنـی پـرواز
سست شد قوت تو سخت مجهکــنـد شــد بــاره تــو تــیـز مـتــاز
صحـن تـو تـنگ شـد مکش دامنسقف تو پست گشت سر مفراز
از دو دل بــاز تــقــویـت مـطــلـببـه یـک انـداز تـیـر جـنـگ مـسـاز
پــاره پــاره بــه راسـتــی بــاز آیانـدک انـدک بـه حـال خـود پـرداز
زار بـگـری کـه بـر تـو می خـندندچـــرخ مـــزاح و عـــالـــم طـــنــاز