شماره ٢١: تابنده ماه باز برآراستی

اصلاح شده در 2011/08/16 18:51 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, مسعود سعد سلمان

تــابــنــده مــاه بــاز بــرآراســتــیبـوینـده مـشـک بـاز بـپـیـراسـتـی
برخواست نعره از دل لهو و نشاطتـا بـاده بـرگرفتـی و بـرخـاسـتـی
جـام بـلـور بــر کـف شـاهـانـه دورهـمـچـون بــلـور تـابــان آراسـتـی
آراســتــه چــو ســرو فــراز آمـدیبــاغ بــسـاط شـاه بــیـاراسـتــی
شـادی روی تـو کـه همی بـامدادشادی طبع شاه جهان خواستی
مـسـعـود شـهـریـاری کـز عـدل اوپـذرفـت کار دولت و دین راسـتـی