دیوان اشعار رودکی

اصلاح شده در 2011/08/18 21:52 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: رودکی سمرقندی, شعر کهن, کتابها

باب اول

قصاید و قطعات و ابیات پراکنده به هم پیوسته
در مدح نصربن احمد
در مرثیت ابوالحسن مرادی
در مذمت اسب خود
در مدح وزیر ابوالطیب الطاهرالمصعبی
در مرثیت شهید بلخی

باب دوم

رباعیات

باب سوم

ابیات پراکنده که به هم پیوسته نیست

باب چهارم

ابیات پراکنده از مثنوی بحر رمل دو منظومه کلیله ودمنه وسندبادنامه

باب پنجم

ابیات پراکنده از مثنوی بحر متقارب

باب ششم

ابیات پراکنده از مثنوی بحر خفیف

باب هفتم

ابیات پراکنده از مثنوی بحر هزج

باب هشتم

ابیات پراکنده از مثنوی های اوزان دیگر مثنوی بحر مضارع
مثنوی بحر سریع
مثنوی دیگر بحر هزج