خرقه رهن خانه خمار دارد پیر ما

اصلاح شده در 2012/12/22 10:13 توسط a.alavi — دسته‌بندی شده به عنوان: سید ابوالقاسم علوی نائینی

«خرقه رهن خانه خمار دارد پیر ماچیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما»
شیخ صنعان شد مرید راه عشق و راه دوستاینچنین راه و طریقت یافت اکنون پیر ما
تیغ ما اکنون بجای کافران مسلم کشدعکس گردد این زمان تدبیر ما شمشیر ما
مسلمین از تیغ خود هر لحظه کافر می کشندکافران مسلم ترند از بند و در زنجیر ما
کافران بر مال مردم در تجاوز نیستیدحاش لله این زمان از دولت نخجیر ما
مطربا آوای خود در ده به قانع پیشه گانپای کوبان در بم و محزون به نای زیر ما
اصفهان گویی بلاد کفر آمد بر عراقراه زن سوی چمن پرهیز کن از تیر ما